Објавен на : 31.03.2023

Услови за работа

Национална федерација на фармери

 ИТ експерт за надградба на визуелизација на платформата е-фарма

Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи”

Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024

 1. Вовед

Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој ги обединува напорите на 43 локални земјоделски организации и задруги, кои го претставуваат гласот на повеќе од 3.000 членови и соработуваат со речиси сите клучни играчи во секторот земјоделство и агробизнис. Работи според заедничката визија: Профитабилно земјоделство – стабилно село и мисијата: Организиран земјоделец лидер во земјоделскиот и руралниот развој.

Покрај земјоделците, земјоделските здруженија и земјоделските задруги, НФФ во својата работа посветува особено внимание на зајакнување и поддршка на ранливите категории во руралните средини, а дава поголема поддршка за младите, жените и лицата со попреченост и нивно директно вклучување во развој на земјоделството преку одлучување и активно делување.

НФФ ги вложува своите напори за подобрување на животот на руралното население преку помагање и олеснување на одржливи механизми преку лобирање и застапување, информирање, едукација, стручна поддршка, студиски посети и други форми на трансфер на знаење и учење. НФФ верува дека само добро обучени, квалификувани и бизнис ориентирани земјоделци можат да го водат кон развојот на руралната заедница на одржлив начин.

Организацијата го одржува стратешкото партнерство со академската и истражувачката заедница (факултети и институти), давателите на екстензивни услуги (АПРЗ и приватни компании), други невладини организации од Македонија и од регионот и партнерство со државни и странски институции и организации.

НФФ спроведува низа проекти кои се фокусираат на земјоделството и руралниот развој во Северна Македонија и активно соработува со различни меѓународни и донаторски организации.

Проектот: „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” е поддржан од страна на Германското друштво за меѓународна соработка GIZ, во рамките на проектот :Поддршка на диверзификацијата на економските антивности во руралните подрачја на Југоисточна Европа(SEDRA II) .

Целта на проектот е да ги зголеми пазарните релации за руралното население со особен акцент на лицата со посебни потреби, руралните жени и другите ранливи групи, со цел да им се обезбедат можности за создавање нови или дополнителни работни места, како и можности за зголемување на нивните приходи.

 

Проектот има подцели:

– потцел 1: Зголемување на вештините за маркетинг и промоција во локалниот контекст во руралните општини за лицата со попречености, рурални жени и други ранливи групи

– потцел 2: Подобрување на деловното работење на производителите на агро-прехранбени производи кои обезбедуваат можности за директна продажба, скратување на синџирот на снабдување, зголемување на приходот/профитот, пристап до нови клиенти, создавање на поконкурентни производи со додадена вредност, воспоставување потенцијални стабилни пазарни врски кои би можеле да овозможат планирано производство во иднина.

За експертот

ИТ експертот ќе ја поддржи администрацијата во позадина и резервната копија на е-платформата. Овој ToR ја специфицира улогата и одговорностите на експертот што ќе ја спроведе задачата.

ИТ експерт ќе ја поддржи подобрената, надградувана платформа efarm.mk и ќе ја направи повидлива со новиот дизајн.

За успешно спроведување на оваа активност експертот ќе биде ангажиран дваесет (20) работни дена во периодот април 2023 – јули 2023 година.

Експертот мора да знае:

 • професионално ИТ искуство и одржување на веб-страници
 • Спецификите на веб-хостинг, облак системи
 • Неопходно е знаење за промени на веб-страницата на организацијата
 • Оперативно користење на е-платформата
 • Способност да се работи самостојно, од далечина, како и во тимско опкружување
 • Флексибилност и способност за работа под тесни рокови.
 • Многу добри комуникациски вештини
 • Потребни се силни организациски, аналитички вештини и решавање проблеми
 • Добри вештини за интерперсонална и тимска работа

Експертот мора да има искуство во:

 • најмалку 5 години професионално ИТ искуство за надградба на визуелизацијата на веб-страниците
 • најмалку 5 години искуство на веб-хостинг
 • Искуство во управувањето со системот
 • Тимска работа

Обврските и одговорностите на експертот се:

 • Надградба на ефарм.mk
 • Техничка надградба на веб/облак просторот во рамките на MKHOST
 • Зголемена видливост на efarm.mk
 • Соработка со ИТ експертот за одржување на efarm.mk за да разговор, анализирање и решавање на проблематични прашања
 • Подготовка на извештајот за активноста

Календар на активности

Месец Активности
април 2023-јули2023 • Надградба на ефарм.mk

• Техничка надградба на веб/облак просторот во рамките на MKHOST

• Зголемена видливост на efarm.mk

• Соработка со ИТ експертот за одржување на efarm.mk за да разговор, анализирање и решавање на проблематични прашања

• Подготовка на извештајот за активноста

 

 

Процедура за аплицирање:

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи:

 • Ажурирана биографија која јасно укажува на претходно работно искуство
 • Финансиска понуда изразена во МКД, бруто дневница со вклучен персонален данок и вкупен бруто износ со вклучен персонален данок за 20 работни дена

Сите документи треба да се достават по е-пошта на следните мејлови одеднаш angela.samardzik@nff.org.mk  и nff@nff.org.mk  до 07.04.2023 година (петок).

Евалуација на понудите

Некомплетните апликации и/или апликациите примени по истекот на рокот нема да бидат земени предвид.

Понудите ќе се оценуваат според следните критериуми:

Принципот на оценување на најдобра понуда е метод со кој се бодува за да се оцени комбинацијата на CV, односно претходно искуство (40%) и финансиска понуда/предлог (60%)

Начин на плаќање

Плаќањето ќе се врши месечно и по доставување на сите очекувани барања вклучувајќи ја и  листата за идентификување на временската рамка за активностите кои биле реализирани. Откако барањата ќе бидат доставени и одобрени од менаџерот на проектот НФФ, ќе се изврши исплатата на вкупниот договорен надомест.

2.7.Expert for upgrade of the visualisation of the e-farm platform (2) (1)