Национална Федерација на Фармерите

Мисијата на нашата организација е ОРГАНИЗИРАН ФАРМЕР ЛИДЕР ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ НА РМ.

Визијата кон која што ние се стремиме е – ПРОФИТАБИЛНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО – СТАБИЛНО СЕЛО

ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА ЗА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ НА ЖЕНИТЕ КОИ ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ ЗА 2023 ГОДИНА

e-farm.mk платформа за онлајн продажба на
земјоделски производи

Како ве поддржуваме

Националната Федерација на Фармерите покрај земјоделците, земјоделските здруженија, земјоделските задруги, работи и на јакнење и поддршка на ранливите категории во руралните средини, поголема поддршка на младите и жените како и нивно директно вклучување во развојот на земјоделството преку одлучување и активно дејствување.

Редовно информирање и едукација

Лобирање и застапување пред државните институции

Посета на студиски посети, саеми, учество на настани

Развој на пазарни модели “Market system development”

Настани