Управен одбор

Управниот одбор се состои од 9 членови што се избираат на Изборна седница со мандат од 4 години.

Управниот одбор од својот состав бира Претседател на Федерацијата на фармерите на РМ кој е овластено лице за застапување на Здружението и претседател на УО.

Во составот на Управниот одбор се отсликува демографскиот состав на Здружението, особено етничката, родова и младинската застапеност.

УПРАВНИОТ ОДБОР Е СОСТАВЕН ОД :

Претставник на мрежа на жени;

Претставник на мрежа на млади;

Претставник на земјоделски задруги;

Претставник на фокус групи;

Претставник на малите земјоделци;

Претставник на малите земјоделци;

Претставник на земјоделски здруженија;

Претставник на земјоделски здруженија;

Извршен директор по функција;

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА НФФ :

Претседател Васка Мојсовска

Извршен Директор Стеван Орозовиќ

Мемет Синани

Иван Вангелов

Ванчо Кировски

Вангелина Пармачка

Васил Коцевски

Стеванче Јорданоски

Фросина Георгиевска