Мултидимензионална анализа за сиромаштијата во Северан Македонија

2023-03-13T19:18:56+01:00

Мултидимензионална анализа за сиромаштијата во Северан Македонија2023-03-13T19:18:56+01:00

Kаталогот на земјоделски производи на производители на семејства на лица со попречености

2022-03-23T10:32:53+01:00

Kаталогот на земјоделски производи на производители на семејства на лица со попречености е изработен во рамки на проектот „From Disability to FoodAbility“ кој го спроведува Националната федерација на фармери со поддршка на Шведската организација за развој We Effect и Radiohjalpen. Како надворешна екпертиза на полето на лица со попреченост во овој проект е вклучен Институтот [...]

Kаталогот на земјоделски производи на производители на семејства на лица со попречености2022-03-23T10:32:53+01:00

Прирачник за фармери „Преку финансиска писменост до финансиска инклузија“

2022-03-23T10:29:44+01:00

Целта на овој прирачник е да придонесе кон подобрување на финансиската писменост на фармерите за да можат во иднина да носат правилни финансиски одлуки. Инвестициските одлуки се зависни од финансиските одлуки. Откако фармерите ќе донесат добри одлуки во што да инвестираат, треба да одберат поволен начин да ја финансираат инвестицијата, односно да одберат правилен начин [...]

Прирачник за фармери „Преку финансиска писменост до финансиска инклузија“2022-03-23T10:29:44+01:00

Едукативна брошура „Права на лицата со попреченост“

2022-03-23T10:33:19+01:00

Во рамки на проектот  “From Disability to Foodability”, имплементиран од   Националната  федерација на фармери, со поддршка на шведската организација за развој We Effect и  Radiohjalpen, изработи брошура за лицата со попреченост. Преку оваа брошура, лицата со попреченост и останатите ќе се запознаат со правата и одговорностите на лицата кои произлегуваат од Конвенцијата на ООН за [...]

Едукативна брошура „Права на лицата со попреченост“2022-03-23T10:33:19+01:00

Импликациите од процесот на продажба на државното земјодеското земјиште врз земјоделството и руралниот развој

2022-03-23T10:33:31+01:00

 

Импликациите од процесот на продажба на државното земјодеското земјиште врз земјоделството и руралниот развој2022-03-23T10:33:31+01:00

Инфографик за НФФ Анализа за потребите, предизвиците и ризиците на маргинализираните групи во руралните средини погодени од Корона кризата

2022-03-23T10:33:39+01:00

 

Инфографик за НФФ Анализа за потребите, предизвиците и ризиците на маргинализираните групи во руралните средини погодени од Корона кризата2022-03-23T10:33:39+01:00

Инфографик за анализа за нарушени и прекинати пазарни врски во земјоделството како резултат на корона кризата и препораки за нивно надминување на краток и среден рок

2022-03-23T10:33:48+01:00

 

Инфографик за анализа за нарушени и прекинати пазарни врски во земјоделството како резултат на корона кризата и препораки за нивно надминување на краток и среден рок2022-03-23T10:33:48+01:00

Инфографик за НФФ анализа на информации за финансиските производи достапни за малите фармери во руралните средини

2022-03-23T10:33:56+01:00

   

Инфографик за НФФ анализа на информации за финансиските производи достапни за малите фармери во руралните средини2022-03-23T10:33:56+01:00

Инфографик „ Влијанието на Ковид-19 врз земјоделието, вклучувајќи и родова анализа“

2022-03-23T10:34:03+01:00

   

Инфографик „ Влијанието на Ковид-19 врз земјоделието, вклучувајќи и родова анализа“2022-03-23T10:34:03+01:00
Go to Top