Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како основна алатка го има лобирањето и застапувањето на земјоделците и реализацијата на активности во подобрување на бизнис опкружувањето, едукација и информирање на земјоделците во насока на зголемување на продуктивноста и конкурентноста. НФФ посветува посебно внимание на младите и жените, родовата еднаквост и намалувањето на сиромаштијата во руралните средини.

 

Основната цел на оваа набавка е ангажирање на ревизорска компанија за спроведување на организациска ревизија на Националната федерација на фармери за 2021 година.

 

Главниот опсег на задачата се состои од:

  1. Ревизија на финансиските извештаи на НФФ (законска ревизија) за периодот 1 јануари – 31 декември 2021 година. Законската ревизија ќе се спроведе во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР) и врз основа на евиденцијата обезбедена од сметководствениот систем.
  2. Менаџмент ревизија за периодот 1 јануари – 31 декември 2021 година со фокус на внатрешните контроли, опфаќајќи професионално расудување за тоа дали административната организациска структура и системите за внатрешна контрола, како и годишните сметки се во согласност со Правилникот за финансиско работење и Правилникот за административно работење и човечки ресурси на НФФ. Ревизијата на менаџментот ќе се спроведе во согласност со Меѓународниот стандард за сродни услуги (ISRS) 4400, применлив за ангажманите на договорените процедури и пријавени во Извештај за фактички наоди.

 

Ревизорот мора да ги земе предвид сите релевантни информации и документација на НФФ за 2021 година. Ревизијата ќе ги опфати вкупните приходи од Националната федерација на фармери за 2021 година во износ од 16.558.555 МКД.

Ревизијата мора да биде планирана и извршена на таков начин што ќе обезбеди разумен степен на уверување дека годишните сметки не содржат никакви суштински погрешни прикажувања или погрешни претстави.

 

За ревизија на менаџментот, Извештајот за фактички наод ги вклучува следното:1. Потврда дека организацијата има правила и прописи за финансиска и административна работа и дека истите се почитуваат;2. Проверка на случајно изберан примерок од трансакции со трошоци дали тие се усогласени со релевантните правила и прописи. Треба да се провери одреден примерок на трошоци (на пр. аванси, барања за патување, дневници, трошоци за возила, трошоци за километража, плати итн.)3. Проверка на случајно избран примерок од трансакции со приходи и расходи. Потврда дали приходите и расходите во сметките се покриени со доволна документација во согласност со правилата и процедурите на НФФ и донаторите;4. Проверка дали готовината се администрира во согласност со внатрешните прописи.5. Проверка на случајно избран примерок од трансакции со трошоци за набавка дека НФФ се придржува до прописите за набавка одобрени од донаторите;6. Потврда дали постои формална рутина за постапување со случаи на злоупотреба на средства и други форми на корупција. Дали имало идентификувани случаи на злоупотреба на средства во текот на 2021 година7. Проверка дали се покренати правни постапки од кој било вид пред суд или друго правно лице. Обезбедете коментари за: (i) природата на случајот; (ii) собраниот износ/обврска; (iii) адвокат кој ја застапува организацијата, доколку има; и (iv) кога се очекува или доспева одлуката. Ако случајот е затворен, коментирајте до кои дејствија, доколку ги има, тоа резултирало.8. Документирање ги сите прашања за внатрешна контрола на кои би наишле  како дел од ревизијата и на кои би сакале да му укажете на раководството;9. Други значајни прашања на кои ќе наиде ревизорот како дел од спроведување на ревизија

 

Известување

Јазикот за известување е англискиот јазик. Само ставка-Законска ревизија треба да се издаде на англиски и македонски јазик. Нацрт-ревизорскиот извештај ќе биде претставен и дискутиран со извршните лица на НФФ, пред да се издаде конечниот ревизорски извештај.

Конечниот ревизорски извештај мора да биде пополнет и доставен до извршниот директор на НФФ најдоцна до 30 април 2022 година.

Конечниот ревизорски извештај содржи:

  1. Законска ревизија, потпишана од ревизорот
  2. Ревидирани финансиски извештаи, вклучувајќи го билансот на состојба, билансот на успехот и загубата и белешки кон финансиските извештаи
  3. Писмо за управување
  4. Извештај за фактички наоди, потпишан од ревизорот.

 

Барање за квалификација

Ревизијата треба да ја врши надворешен, независен и квалификуван ревизор. Ревизорот треба да има и во понудата да приложи лиценца за работа како овластен ревизор.

 

Процедура за поднесување на понуди:

Краен рок за доставување понуди е 04.04.2022 година до 16.00 часот

Понудите да се достават по е-пошта и на: vidanka.martinovska@nff.org.mk и nff@nff.org.mk

Понудата треба да содржи:

а. Лиценца за работа како овластен ревизор

б. Ревизорско портфолио

в. Финансиски предлог (Цена изразена во МКД со ДДВ)

г. Декларација за непостоење на конфикт на интереси

Во случај на какви било прашања поврзани со поднесување на понуда, ве молиме контактирајте со Виданка Мартиновска, на vidanka.martinovska@nff.org.mk. Одговорите ќе бидат обезбедени преку е-пошта во рок од 24 часа од приемот на барањето.

Евалуација на понудите

Некомплетните понуди или пристигнати понуди по истекот на рокот за поднесување нема да бидат земени предвид.

Понудите ќе се евалуираат според принципот на најдобра вредност преку сооднос портофолио и финансиски предлог. При бодување ќе се евалуира портфолиото на ревизорот (макс. 40 поени) и финансискиот предлог (макс. 60 поени). Оттука, максималната оценка што може да ја добие една понуда е 100 поени.

Плаќањето на ревизорската компанија ќе биде извршено по комплетирање и доставување на конечниот ревизорски извештај до Националната федерација на фармери. Плаќањето ќе биде во македонски денари.

Terms of Reference_Audit of NFF_Approved
Декларација за непостоење на конфликт на интереси (3)