Главната цел на оваа набавка е да се ангажира компанија која ќе подготви дизајн и печатење на календари, нотеси  и банер и шест (6) инфографици со цел поголема видливост на проектот и на спроведената анализа.

Очекувани задачи од страна на ангажираната компанија  се:

• Дизајн и печатење на календари за 2022 година во 1000 примероци, А3 формат во боја 28 страници – календар и нотеси во 30 примероци брендирани со логоа

• Промотивни материјали т.е. банер (еден банер во боја )

• Дизарање и печатење на 3 (три) инфографици, (200 примероци од еден инфографик )

Постапка за аплицирање:

Заинтересираните компании за овој јавен повик треба да ги достават следните конкретни документи:

 • Ажурирано професионално портфолио на компанијата јасно укажува на претходни слични задачи

• Финансиски предлог со детален преглед на трошоците со јасно назначување на износите за секој од очекуваните испораки како и вкупниот бруто износ потребен за реализација на сите испораки.

 • Декларација/изјава за немање конфликт на интерес

Документите и финансиската понуда / предлог треба да се достават по е-пошта daniela.antonovska@nff.org.mk  и nff@nff.org.mk најдоцна до 1 – ви декември  2021 до 16.00 часот

Доколку имате дополнителни прашања во врска со овој повик, може да не контактирате на следната е-поштa daniela.antonovska@nff.org.mk  не подоцна од 30 ноември  2021

Поднесување на Декларацијата за немање конфликт на интерес со објавувачот на овој повик и со организацијата донатор на проектот е задолжително за апликантот.

Целосниот опис на активноста е наведена во прикачениот документ, и воедно е прикажена и декларацијата која треба да се потпише.

Terms-of-Reference-Templet-We-Effect-Engagement-of-company-for-printing-and-design2-2.docx

NFF-deklaracija

Terms-of-Reference-Templet-We-Effect-Engagement-of-company-for-printing-and-design2-2.docx