Националната федерација на фармери во рамките на проектот „From Disability to FoodAbility” со поддршка на We Effect и Radiohjälpen подготви видео за ООН Конвеција за правата на лицата со попречености. Овие права се основа и суштина кои треба да се почитуваат во насока на интеграција на лицата со попречености во нашето општество со еднаков опфат на руралните средини.

As part of the project “From Disability to FoodAbility,” the National Federation of Farmers, with We Effect and Radiohjalpen, has produced a video for the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. These rights are the basis and essence that should be respected to integrate people with disabilities in our society with equal coverage of rural areas.

https://www.facebook.com/NationalFederationoffarmers/videos/311466603785847

https://www.facebook.com/NationalFederationoffarmers/videos/4455758211204653