НФФ ОГЛАС ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија “Профитабилно земјоделство-Стабилно село”. Целните групи со кои работи Националната Федерација ги опфаќа сите категории земјоделци од најсиромашните, ранливи, земјоделски семејни стопанства, земјоделски организации и земјоделските задруги како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како основна алатка го има лобирањето и застапувањето на земјоделците и реализација на активности во подобрување на бизнис опкружувањето, едукација и информирање на земјоделците во насока на зголемување на продуктивноста и конкурентноста. Посебно внимание НФФ обрнува на младите и жените, родовата еднаквост и намалување на сиромаштијата во руралните средини.

Националната Федерација на фармери, Скопје има потреба од ангажман на административен асистент за имплементација на планираните активност.

 

Административниот асистент треба да:

 

 • Има знаење за административен менаџмент;
 • Завршено високо образование од областа на економските науки или земјоделкси науки или правни науки
 • Познавање на јавните набавки и тендерските процедури;
 • Одлични логистички и аналитички вештини;
 • Одлични вештини за известување;
 • Вештини за добар однос со клиенти (членство);
 • Многу добро познавање на англискиот јазик;
 • MS Windows, MS Office компјутерски вештини;
 • Возачка дозвола (категорија Б);

 

Административниот асистент пожелно е  да има искуство во:

 

 • Управување со администрацијата (канцелариски менаџмент, логистика, организирање на настани, одржување на систем за евиденција на документи (архива) во физички и електронски датотеки;
 • Пожелно е искуство со јавни набавки и тендери (според македонското право и друго искуство од проектот)
 • Поддршка на операциите (подготовка, одржување на дневник за работа, патни налози, извештаи за патувања, досиеја на вработените, платени одмори, осигурување, одржување на канцелариска опрема и канцелариска библиотека, листи на учесници)
 • Пожелно е искуство во анализа на законите, законите и политиките, како и подготвувањето на извештајот
 • Комуникација со различни засегнати страни и активности за грижа за корисниците;

 

Административниот асистент мора да биде способен да:

 

 • Ги следи анти-корупциските и антидискриминаторските принципи
 • Работа во атмосфера на родова еднаквост
 • Работа во тесен рок
 • Организирајте и да работите со тим
 • Спречување и решавање на конфликти

 

Обврките на административниот асистент опфаќаат:

 

 • Одржување на архивата, како и за скенирање и електронска копија на сите документи и оддржување на канцелариската библиотека;
 • Организирање и одржување на лични досиеја на вработените
 • Подготвување и одржување на потребната канцелариска документација
 • Подготвува писма, преписки и други форми на комуникација;
 • Организирање на јавни набавки и тендерски постапки за секаков вид на стоки и услуги;
 • Помош на раководителот на проектот во проектните активности, особено во одржување на проектната рамка за аплицирање на проекти, подготовка на предлог-проекти, анализа на законодавството и разгледување на мерки за поддршка во земјоделството;
 • Помош на Менаџерот за членство во организирање настани, комуникација со членовите и промоција на услуги за членство;
 • Помош на Извршниот директор во организација на седници на управните одбори, потсекторските групи и Генералното собрание;

 

Сите заинтересирани кандидати треба да пратат CV (биографија), мотивационо писмо и свои препораки од претходни работодавачи или образовни инситуции  на e-mail: mirjanaj@t.mk најдоцна до 30.03.2018 година.