Articles2020-09-14T11:31:03+01:00

Презентација на анализа со фокус на правата и потребите на лица со попреченост и нивните семејства во руралните средини

May 12th, 2022|

На 12 април 2022 година  во Јегуновце  и на 15 април 2022 година во  Македонски Брод,  беа реализирани средби на [...]

Јавен повик за ангажирање на „Амбасадорки“ – жени претприемачи во во два (2) плански региони – Источен плански регион и Полошки плански регион во рамки на проектот ,,Национална платформа за женско претприемништво (NPWE)” финансиран од Европската Унија во два (2) плански региони и тоа Источен плански регион и Полошки плански регион

May 11th, 2022|

Студиски кружок „Здравствена превенција на лица со попреченост (згрижувачки семејства) со посебен осврт на женско здравје“

May 11th, 2022|

Во периодот март - април 2022 година беше реализиран студиски кружок  во поречкиот регион на тема  „Здравствена превенција на лица [...]

НФФ студиски кружок во Владевци за социјални и здравствени права на лицата со попреченост

May 11th, 2022|

Во рамките на проектот “From Disability to FoodAbility” поддржан од Шведската организација за развој We Effect и Radiohjalpen кој НФФ [...]

Работилница за самозастапување и застапување за остварување на правата на лица со попреченост во руралните средини

May 11th, 2022|

Во Лозово и Струмица во текот на март и април месец беа релизирни две работилници за самозастапување и застапување за [...]

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.

Book A Consultation
Go to Top