Во рамки на проектот  “From Disability to Foodability”, имплементиран од   Националната  федерација на фармери, со поддршка на шведската организација за развој We Effect и  Radiohjalpen, изработи брошура за лицата со попреченост. Преку оваа брошура, лицата со попреченост и останатите ќе се запознаат со правата и одговорностите на лицата кои произлегуваат од Конвенцијата на ООН за правата на лицата со попреченост.  Брошурата има информативен карактер и целта е, на лесен и разбирлив јазик да се прикажат правата на лицата со попреченост во општеството и да ги информира лицата за попреченост во руралните средини кои се заборавени и невидливи за нашето општество.

брошура-права-на-лица-со-попреченост