ООН Декларацијата за правата на селаните и другите лица кои работат во руралните средини е нов инструмент на Обединети нации за човекови права кој има за цел подобра заштита на правата на населението во руралните области, подобрени услови за живот, јакнење на суверенитетот врз храната, борба против климатските промени и запазување на биодиверзитетот.
На 17.12.2018 Генералното Собрание на ООН ја усвои Декларацијата по седумнаесет годишна борба на невладините организации за нејзино донесување.Пред земјоделците и државните институции во Република Северна Македонија ја презентираа канцеларијата на Постојаната координаторка на ООН и Националната Федерација на фармери (НФФ).

United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas

The Declaration is a new United Nations human rights instrument, aimed at better protecting the rights of all rural populations, improve living conditions, strengthening food sovereignty, fight against climate change and the conservation of biodiversity. Оn December 17 the UN General Assembly adopted the Declaration after seventeen years of struggle by NGOs for its adoption. In front of the institutions and NGO, The UN Resident Coordinator’s Office and the National Federation of Farmers presented the United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas at the UN House.

ООН-Декларација-за-правата-на-селаните

Peasants-Rights-Declaration-eng

National flags gallery at the entrance to UN