Совети за Подобро Земјоделие и Производство на Овошје и Зеленчук

Справување со топлинскиот стрес

2022-03-23T13:04:30+01:00

Справување со топлинскиот стрес Пишува: Соња Николова Високите температурите во лето како и компликуваната метаболичка динамика кај преживачите, придонесуваат за голем топлински стрес кај кравите. Освен што имаат негативни последици во производството и репродукцијата, се појавуваат и здравствени проблеми често со долготрајни последици заради намалување на имунитетот. Карактеристики и симптоми на топлинскиот стрес се: - [...]

Справување со топлинскиот стрес2022-03-23T13:04:30+01:00

Градење на фарма за овци

2022-03-23T13:04:39+01:00

Градење на фарма за овци Пишува: дипл.агр. Јелица Бешлиќ Кај овците објектите имаат за цел да остварат што подобра заштита од врнежи и ветрови, а потоа од екстремните температури. Од тие причини објектите за овци не мора да имат термичка изолација, особено ако во објектите се користи простирка. Кај држењето на овци во објектите значајно [...]

Градење на фарма за овци2022-03-23T13:04:39+01:00

Штали за слободно држење на молзни крави

2022-03-23T13:04:45+01:00

Пишуваат: дипл. инж. агр. Зоран Налетоски, м-р Наташа Матева Експонирањето на генетскиот потенцијал на молзните крави е можно само во услови на добра нега, исхрана и, пред сè, со обезбедување на оптимални услови во објектите каде што престојуваат. При планирањето на изградбата на овој тип штали треба да се води сметка за големината на стадото, [...]

Штали за слободно држење на молзни крави2022-03-23T13:04:45+01:00

Заштита на Виновата Лоза

2022-03-23T13:06:53+01:00

Пишува: инж.агр. Благојче Димитриев Главни болести кои ја напаѓаат виновата лоза се пламеницата, пепелницата и сивото гниење. Пламеницата е опасна болест распространета во различни реони на целиот свет, но најмногу во пределите со влажна клима. Паразитот главно ги напаѓа сите зелени делови. Лисјата се најосетливи во фазата на својот интензивен развој и пораст. Симптомите на [...]

Заштита на Виновата Лоза2022-03-23T13:06:53+01:00

Мртва рака на виновата лоза

2022-03-23T13:06:03+01:00

Пишува: дипломиран агроном Зоран Голубовски – Хромос Пестициди Кога ќе се спомене поимот болести на виновата лоза, секогаш првите асоцијации се на пламеница, пепелница и сиво гниење, а многу ретко или речиси никогаш и не помислуваме на црната дамкавост или т.н. „мртва рака". Доколку не се посвети внимание на сузбивањето на оваа болест, таа може [...]

Мртва рака на виновата лоза2022-03-23T13:06:03+01:00

Зимска резидба на виновата лоза

2022-03-23T13:06:10+01:00

Пишува: проф. д-р Крум Бошков Под ампелотехника се подразбираат сите мерки кои се преземаат на виновата лоза во вид на насочување на стеблото или ластарите, резидба или примена на биорегулатори. Резидба е ампелотехничка мерка со која одредени делови на виновата лоза се прекратуваат делумно или целосно. Резидбата може да биде: на зрело, во период на [...]

Зимска резидба на виновата лоза2022-03-23T13:06:10+01:00

Да се заштити чокотот од мрзнење

2022-03-23T13:06:21+01:00

Пишува: Професор Драгољуб Жуниќ, "Полјопривредни лист" Во поголемите лозови насади се извршува есенска и зимска резидба за таа да заврши до почетокот на развивање на окцата. Во помалите лозја, со резидба се почнува кон средината на февруари и тоа, вообичаено, на 14-ти февруари или на празникот "Свети Трифун", како заштитник на лозјата Завршувањето на бербата [...]

Да се заштити чокотот од мрзнење2022-03-23T13:06:21+01:00
Go to Top