Факултетот за земјоделски науки и храна (ФЗНХ) при УКИМ во Скопје е дел од 19 партнери кои го спроведуваат проектот “Патеки за диверзификација на приходите во Африка преку циркуларни и биолошки-базирани иновации во земјоделството” (DIVAGRI), финансиран од програмата Horizon 2020 на Европската Комисија. Проектот DIVAGRI (2021 – 2025) има за цел да ја зголеми продуктивноста на земјоделските производители преку воведување на седум нови технологии во примарното производство, подобрување на соработката помеѓу производителите и индустријата, зачувување на животната средина и многу повеќе.

Главни Активности и Цели
За постигнување на резултатите од проектот, се утврдени неколку целни активности:

Воспоставување и Активирање на Заедници со Практики (Communities of Practice): Овие заедници ќе ги олеснат партнерските соработки со засегнатите страни во целните региони.
Воведување на Нови Технологии: Преку седум нови технологии во примарното земјоделско производство, проектот ќе ја зголеми продуктивноста на земјоделците.
Поврзување на Практиките: Утврдување на поврзаноста на производните, економските и социјалните практики, како и оние поврзани со животната средина низ целиот земјоделско-прехранбен вредносен синџир.
Придобивки за Земјоделците и Општеството

Проектот DIVAGRI има за цел да донесе бројни придобивки, како што се:

Подобрување на Продуктивноста: Воведените технологии ќе помогнат земјоделците да ја зголемат својата продуктивност и ефективност.
Заштита на Животната Средина: Примената на циркуларни и биолошки-базирани иновации ќе придонесе за зачувување на природните ресурси и заштита на животната средина.
Јакнење на Соработката: Подобрувањето на соработката помеѓу земјоделците и индустријата ќе создаде нови можности за развој и иновации.
Целосните информации за проектот можете да ги прочитате во овој текст.

prvo soopstenie
SLECI UKIM flyer (1)
vtoro soopstenie
treto soopstenie