Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“

Датум на објава: 22.03.2024

Позадина

Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој ги обединува напорите на 43 локални земјоделски организации и задруги, кои го претставуваат гласот на повеќе од 3.000 членови и соработуваат со речиси сите клучни чинители во секторот земјоделство и агробизнис.

Националната федерација на фармери го прошири опсегот на дејствување. Тоа значи дека покрај земјоделците, земјоделските здруженија и земјоделските задруги, организацијата продолжи да ги зајакнува и поддржува ранливите категории во руралните средини, поголема поддршка за младите и жените и нивно директно вклучување во развојот на земјоделството преку одлучување и активно делување.

Покрај земјоделството, еден од главните фокуси на организацијата е и руралниот развој, односно справување со проблемите и предизвиците со кои се соочува руралното население, како што се сиромаштијата и ограничените пристапи на руралното население до здравствените услуги, образованието, правото за информирање и моќ на одлучување.

Главниот столб на дејствување е лобирање за дефинирање на проблемите од терен и со заедничка работа и анализа ќе се презентира пред надлежните институции за изнаоѓање заедничко решение, кое е во интерес на земјоделците и благосостојбата на целата наша држава.

Фокусот на Националната организација на фармери, која ќе продолжи да функционира под слоганот „Заедно за успех“ и логото што го симболизира трудот и производството на нашите земјоделци, е решавање на најголемите проблеми, а тоа е пласманот и квалитетното производство. Мисијата на ребрендираната организација е ОРГАНИЗИРАН ФАРМЕР ЛИДЕР ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Визијата кон која се стремиме е – ПРОФИТАБНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО – СТАБИЛНО СЕЛО.

Од мај 2021 година, НФФ го спроведува проектот „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и производители од руралните области со цел зголемен приход“ кој е поддржан од Sida и We Effect.

Очекуваните резултати од проектот се следните:

Резултат 1: Руралните претпријатија, малите земјоделци/производители, растат и обезбедуваат повеќе приходи и можности за вработување за луѓето од руралните средини, особено за жените и младите. Фокусот овде ќе го олесни пристапот до пазарот за актерите кои ги зајакнуваат руралните жени и млади. Во моментов, пазарните врски за продажба на производи се прекинати за малите земјоделци/производи, што доведува до низок приход на руралната целна група, што ги турка во сиромаштија.

Резултат 2: Зголемени организациски капацитети и финансиска одржливост на НФФ. Како организација заснована на членство, НФФ ги застапува интересите на земјоделците и руралното население во земјата. Таа има развиено членство со збир на бесплатни услуги на кои само членовите имаат право. Во последните неколку години како резултат на претходниот проект за Институционална поддршка на НФФ, организацијата ја подобри својата внатрешна организација, управување, воведе процедури, книга на правила, книга на однесување и други административни и управувачки алатки кои ги подобрија перформансите и влијанието на нашата работа. Фокусот овде е организацискиот развој и финансиската одржливост како клучна за да се продолжи со активностите за лоби и застапување и да се развијат нови услуги за да се обезбедат нови извори на приход.

Предмет на набавка

Главната цел на оваа набавка е да се обезбедат експертски услуги за олеснување и поддршка на целосниот процес на промоција и пазарни врски во рамките на интервенцијата за „ Група на производители“ дел 3- Подобрување на пазарните врски за малите земјоделци со цел обезбедување на постојан и стабилен пазар за нивното производство.

Оваа интервенција е дел  од проектот „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и производители од рурални средини со цел зголемен приход“.

Очекувани испораки на ангажираниот експерт се:

1) Комуникација со членството на НФФ како и со други земјоделци заинтересирани за учество на настани за промоција и маркетинг

2) Идентификација на потребите на заинтересираните земјоделци за промоција и маркетинг за планираните саеми

3) Координација на логистиката во однос на организирање на саеми и други промотивни настани предвидени со интервенцијата

4) Поддршка на земјоделците за подготовка за настаните

5) Логистика на предвидените промотивни и продажни саеми вклучувајќи одговорност за фотографии, листа на учесници, организација на штандови и друг промотивен материјал

6) Подготовка на извештај од настаните (саемите) за маркетинг и промоција

7) Водење на евиденција на работно време во имлементација на реализирани активности

8) Подготовка на финален извештај за спроведената активност

 

Очекувано времетраење на договорот

Експертот ќе биде ангажиран вкупно 84  работни дена во периодот од 5 Апри 2024 до 30 Септември 2024, односно 14 денови месечно во текот на целиот период на ангажман.

 

Патни трошоци и трошоци за сместување

Покриени во рамки на ангажманот.

 

Координација и известување

Ангажираниот експерт ќе поднесе извештај директно до Координаторот за организациски развој, наведувајќи го бројот на работни денови за време на ангажманот и задачите извршени во текот на ангажманот.

Услови за квалификацијa:

Задолжителни технички критериуми:

  • Соодветно универзитетско образование ( земјоделство, шумарство, економија, општествени науки)
  • Постдипломски студии во соодветната областа ќе се земат како предност
  • Најмалку 5 години професионално искуство
  • Претходно искуство во логистика, бизнис администрација, поддршка на мали групи на корисници
  • Претходно искуство во организација на настани
    Претходно искуство на невладнин сектор во областа на земјоделството

Вештини на експертот:

  • Развиени аналитички и вештини за пишување
  • Презентациски вештини

Процедура за апликација:

Заинтересираните кандидати за овој ангажман мора да ги достават следните документи:

Ажурирано портфолио кое укажува на работа на слични задачи

Финансиска понуда, во која е наведена дневница во бруто износ и надомест во бруто износ за целокупниот ангажман, изразено во денари во вклучен персонален данок

Потпишана декларација/изјава за непостоење на конфликт на интерес

Понудите да се достават на две емеил адреси истовремено nff@nff.org.mk and vidanka.martinovska@nff.org.mk  најдоцна до  29 Март 2024.

Сите прашања поврзани со поднесување понуда за овој отворен повик можат да бидат поставени на емаил  vidanka.martinovska@nff.org.mk.

 Евалуација на понуди

Понудите со некомплетна документација и/или понуди пристигнати по истекот на рокот нема да бидат земени предвид.

Понудите ќе се оценуваат според следните критериуми:

Принципот на најдобра вредност за парите ќе биде земен предвид со користење на метод на комбинацијата од професионално искуство на експертот и претходната работа на слични задачи (60%) и финансиската понуда (40%)

Услови за плаќање

Плаќањето ќе се врши сукцесивно, на месечна основа согласно број на работни денови од поднесен и одобрен time sheet кој ги покажува реализираните активности во тековниот месец.

Изјава за конфликт на интерес

Апликантот ќе наведе дали тој има какви било деловни или лични односи со тесно поврзаните страни од НФФ и регионална канцеларија на We Effect во Скопје, нејзините управни тела и вработени или со слични тела/лица на клиентот (НФФ).

Тесно поврзана страна  (физичко или правно лице) според дефиницијата на We Effect се смета лице кое има можност да врши контрола или значително влијание врз другото лице кога станува збор за финансиско и оперативно одлучување во врска со некоја активност. Целта на Изјавата е да ги открие таквите информации што го прават процесот на аплицирање и евалуација потранспарентен и ги поддржува понудите во нивната релевантност според условите на отворениот пазар.MSD ToR expert for facilitation and support of the full process of promotion and market linkages for Web page
Изјава за непостоење на конфликт на интереси (1)