Услови за работа

Национална федерација на фармери

 Отворен повик за компанија за дизајн и печатење на флаер и дизајн на прирачник   

Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи”

Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024

Објавен на 04.07.2023

  1. Вовед

Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој ги обединува напорите на 43 локални земјоделски организации и задруги, кои го претставуваат гласот на повеќе од 3.000 членови и соработуваат со речиси сите клучни играчи во секторот земјоделство и агробизнис. Работи според заедничката визија: Профитабилно земјоделство – стабилно село и мисијата: Организиран земјоделец лидер во земјоделскиот и руралниот развој.

Покрај земјоделците, земјоделските здруженија и земјоделските задруги, НФФ во својата работа посветува особено внимание на зајакнување и поддршка на ранливите категории во руралните средини, а дава поголема поддршка за младите, жените и лицата со попреченост и нивно директно вклучување во развој на земјоделството преку одлучување и активно делување.

НФФ ги вложува своите напори за подобрување на животот на руралното население преку помагање и олеснување на одржливи механизми преку лобирање и застапување, информирање, едукација, стручна поддршка, студиски посети и други форми на трансфер на знаење и учење. НФФ верува дека само добро обучени, квалификувани и бизнис ориентирани земјоделци можат да го водат кон развојот на руралната заедница на одржлив начин.

Организацијата го одржува стратешкото партнерство со академската и истражувачката заедница (факултети и институти), давателите на екстензивни услуги (АПРЗ и приватни компании), други невладини организации од Македонија и од регионот и партнерство со државни и странски институции и организации.

НФФ спроведува низа проекти кои се фокусираат на земјоделството и руралниот развој во Северна Македонија и активно соработува со различни меѓународни и донаторски организации.

Проектот: „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” е поддржан од страна на Германското друштво за меѓународна соработка GIZ, во рамките на проектот (Поддршка на диверзификацијата на економските антивности во руралните подрачја на Југоисточна Европа SEDRA II).

Целта на проектот е да ги зголеми пазарните релации за руралното население со особен акцент на лицата со посебни потреби, руралните жени и другите ранливи групи, со цел да им се обезбедат можности за создавање нови или дополнителни работни места, како и можности за зголемување на нивните приходи.

 

Проектот има подцели:

– потцел 1: Зголемување на вештините за маркетинг и промоција во локалниот контекст во руралните општини за лицата со попречености, рурални жени и други ранливи групи

– потцел 2: Подобрување на деловното работење на производителите на агро-прехранбени производи кои обезбедуваат можности за директна продажба, скратување на синџирот на снабдување, зголемување на приходот/профитот, пристап до нови клиенти, создавање на поконкурентни производи со додадена вредност, воспоставување потенцијални стабилни пазарни врски кои би можеле да овозможат планирано производство во иднина.

  1. Цел на набавка

Основна цел на набавката е ангажирање на компанија за дизајн и печатење на 1000 примероци флаер за промоција на платформата www.efarm.mk  и дизајн на 1 прирачник во електронска верзија (на македонски и англиски јазик) која ја елаборира најдобрата практика за економска инклузија на лицата со попреченост во земјоделскиот сектор и производството на храна кои ќе бидат објавени на социјалните медиуми и веб-страницата.

Специфични испораки на компанијата се претставени во табелата подоле :

Листа за набавка-техничка спецификација
Продукт Техничка спецификација Количина Услуга
1 Флаер ( буџетска ставка 5.2) Дизај и печатење на мултиколор флаер, формат А5, двострано 1000 примероци Дизајн и печатење
2 Прирачник за најдобри практики (буџетска ставка.8) 40 страни, мултиколор прирачник на македонски јазик и адаптација на истиот на англиски јазик, електронска верзија за објава на социјални медиуми и веб страна N/A Дизајн

 

Очекувано времетраење на договорот

Избраниот добавувач ќе биде ангажиран во периодот од 17.07.2023 до 31.01.2024.

  • Барања за квалификација

Задолшителни технички критериуми:

  • Минимум 5 години професионално искуство во дизајн и печатење на информативен и промотивен материјал
  • Портфолио за завршени 3 слични или идентични задачи поврзани со предметот на набавка

  IV.        Процедура за апликација:

Компаниите заинтересирани за овој отворен повик треба да достават:

  • Ажурирано портфолио на компанијата (кое укажува на работа на слични или идентични задачи)
  • Тековна состојба од Централен регистар на РСМ, не постара од 6 месеци
  • Финансиска понуда. Понудата да биде изразена во денари со вклучено ДДВ.

Понудите да се достават истовремено на емаил nff@nff.org.mk and vidanka.martinovska@nff.org.mk, најдоцна до 11.07.2023.

Доколку имате прашања за овој отворен повик пишете на емаил  vidanka.martinovska@nff.org.mk.

  1. Евалуација на понудите

Некомплетните понуди и/или понуди примени по истекот на рокот нема да бидат земени предвид.

Понудите ќе се оценуваат според следните критериуми:

Принципот на оценување на најдобра понуда е метод со кој се бодува за да се оцени комбинацијата на на портфолиото на компанијата и претходната работа на слични задачи (40%) и финансиската понуда (60%).

  1. Начин на плаќање

Плаќањето ќе се врши последователно по испорака на секој од производите заедно со фактура и испратница од договорениот понудувач. Откако испораката ќе биде направена и одобрена од менаџерот на проектот НФФ и координаторот на проектот, ќе се изврши исплатата на вкупниот договорен надомест.

<strong><em>Отворен повик за компанија за дизајн и печатење на флаер и дизајн на прирачник</em></strong>