ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

КООРДИНАТОР ЗА АКТИВНОСТИ

 За НФФ

Националната федерација на фармери (НФФ) ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Ги обединува активностите на преку 20 локални земјоделски организации и задруги, кои го претставуваат гласот на повеќе од 3.000 земјоделци и соработуваат со речиси сите клучни играчи во секторот земјоделство и агробизнис. НФФ работи според заедничката визија: Профитабилно земјоделство – стабилно село и мисијата: Организиран земјоделец лидер во земјоделскиот и руралниот развој.

Покрај земјоделците, земјоделските здруженија и земјоделските задруги, НФФ во својата работа посветува особено внимание на зајакнување и поддршка на ранливите категории во руралните средини, а дава поголема поддршка за младите, жените и лицата со попреченост и нивно директно вклучување во развој на земјоделството преку одлучување и активно делување.

НФФ работи на подобрување на животот на руралното население преку создавање на одржливи механизми преку лоби и застапување, информации, едукација, деловна поддршка, демонстративни фарми, студиски посети и други форми на трансфер на знаење и учење. НФФ верува дека само добро обучени, квалификувани и бизнис ориентирани земјоделци можат да го бидат развојот на земјоделството.

Организацијата одржува стратешко партнерство со академската и истражувачката заедница (факултети и институти), давателите на советодавни услуги (АПРЗ и приватни компании), други невладини организации од Македонија и од регионот и партнерство со државни и странски институции и организации.

НФФ спроведува низа проекти кои се фокусираат на земјоделството и руралниот развој во Северна Македонија и активно соработува со различни меѓународни и донаторски организации. Најголем дел од работата на НФФ е поврзана со организирање на различни настани, активности. Поради оваа причина, НФФ бара лице за позицијата Координатор на активности.

 1. Обврски на Координаторот на активности

 

Обврски и одговорности за позицијата се:

 • Планирање, координација и спроведување на активностите во рамките на Националната федерација на фармери (НФФ)
 • Имплементација на оперативни планови (активности) на НФФ
 • Имплементација на оперативните буџети
 • Подготовка на извештаи
 • Поддршка на НФФ во развој на нови проекти и активности
 • Комуникација со различни засегнати страни, членови на НФФ и други организации
 • Комуникација и координација со експерти
 • Подготовка на текстови за веб-страници и социјални мрежи на НФФ
 • Следење на процедурите и политиките на НФФ

Потребни квалификации:

 • Завршено универзитетско образование
 • Искуство од најмалку 2 години на слична позиција (координација, имплементација, известување)
 • Искуство во администрација и канцелариско работење
 • Капацитет за работа на терен и локални заедници
 • Одлични комуникациски вештини
 • Способност за работа во тимови и под кратки рокови
 • Искуство со граѓанскиот сектор
 • Искуство со рурален и локален развој

Вештини:

 • MS Office (компјутерски вештини)
 • Познавање на англиски јазик
 • Возачка дозвола (Б категорија)

Услови за работа:

 • Полно работно време (40 часа) неделно. Договори определени до максимум една (1) година. Целосно покривање на социјалните бенефиции (целосно вработување).

Процедура за аплицирање:

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи:

 • Ажурирана биографија која јасно укажува на претходно работно искуство
 • Мотивациско писмо (максимум 1 страница)
 • Контакти на најмалку две лица/организации за препорака

Сите документи треба да се достават по е-пошта на следните е-пошта истовремено на nff@nff.org.mk и vidanka.martinovska@nff.org.mk до 15.05.2023.

Конкурсот е отворен до пополнување на работното место. НФФ  ќе гиконтактира само со оние кои се избрани за тестирање и интервју. Делумните апликации нема да се разгледуваат за разгледување. НФФ се смета за работодавач кој промовира еднакви можности.

Oглас за вработување на Координатор за активности во Национална федерација на фармери.