Проект „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и производители од руралните области со цел зголемен приход“

 1. Позадина

Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој ги обединува напорите на 43 локални земјоделски организации и задруги, кои го претставуваат гласот на повеќе од 3.000 членови и соработуваат со речиси сите клучни играчи во секторот земјоделство и агробизнис.

Националната федерација на фармери го прошири опсегот на дејствување. Тоа значи дека покрај земјоделците, земјоделските здруженија и земјоделските задруги, организацијата ќе продолжи да ги зајакнува и поддржува ранливите категории во руралните средини, поголема поддршка за младите и жените и нивно директно вклучување во развојот на земјоделството преку одлучување и активно делување.

Покрај земјоделството, еден од главните фокуси на организацијата е и руралниот развој, односно справување со проблемите и предизвиците со кои се соочува руралното население, како што се сиромаштијата и ограничените пристапи на руралното население до здравствените услуги, образованието, правото за информирање и моќ на одлучување.

Главниот столб на дејствување е лобирање за дефинирање на проблемите од терен и со заедничка работа и анализа ќе се презентира пред надлежните институции за изнаоѓање заедничко решение, кое е во интерес на земјоделците и благосостојбата на целата наша држава.

Фокусот на Националната организација на фармери, која ќе продолжи да функционира под слоганот „Заедно за успех“ и логото што го симболизира трудот и производството на нашите земјоделци, е решавање на најголемите проблеми, а тоа е пласманот и квалитетното производство. Мисијата на ребрендираната организација е ОРГАНИЗИРАН ФАРМЕР ЛИДЕР ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Визијата кон која се стремиме е – ПРОФИТАБНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО – СТАБИЛНО СЕЛО.

Од мај 2021 година, NFF го спроведува проектот „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и производители од руралните области со цел зголемен приход“ кој е поддржан од Sida и We Effect.

Очекуваните резултати од проектот се следните:

Резултат 1: Руралните претпријатија, малите земјоделци/производители, растат и обезбедуваат повеќе приходи и можности за вработување за луѓето од руралните средини, особено за жените и младите. Фокусот овде ќе го олесни пристапот до пазарот за актерите кои ги зајакнуваат руралните жени и млади. Во моментов, пазарните врски за продажба на производи се прекинати за малите земјоделци/производи, што доведува до низок приход на руралната целна група, што ги турка во сиромаштија.

Резултат 2: Зголемени организациски капацитети и финансиска одржливост на НФФ. Како организација заснована на членство, НФФ ги застапува интересите на земјоделците и руралното население во земјата. Таа има развиено членство со збир на бесплатни услуги на кои само членовите имаат право. Во последните неколку години како резултат на претходниот проект за Институционална поддршка на НФФ, организацијата ја подобри својата внатрешна организација, управување, воведе процедури, книга на правила, книга на однесување и други административни и управувачки алатки кои ги подобрија перформансите и влијанието на нашата работа. Фокусот овде е организацискиот развој и финансиската одржливост како клучна за да се продолжи со активностите за лоби и застапување и да се развијат нови услуги за да се обезбедат нови извори на приход.

 1. Цел на набавката

Основна цел е набавка на сертифициран семенски материјал од пченица за потребите на имплементација на проектни активности во рамките на Интервенција: Зголемување на пристапот до пазарот за производителите на пченица преку планирано договорно производство дел од Проектот „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и производители од рурални области со цел зголемен приход“ поддржан од Шведската развојна организација We effect и Шведската меѓународна агенција за развојна соработка.

Набавениот семенски материјал од пченица ќе биде дистрибуиран преку интервентниот партнер до крајните корисници во соработка со Националната федерација на фармери (НФФ).

Предмет на набавка:

 

1) Набавка на 45 тони сертифициран семенски материјал од пченица наменет за 160 хектари со следните карактеристики:

а) Семенски материјал од пченица кој е прилагодлив на специфичните почви во регионот на село Мажучиште, Прилеп вклучувајќи ги флувијалните почви, колувијалните почви и холоморфните почви. Почвите се со ниски физички и водни карактеристики и ниска механичка структура.

б) Семенскиот материјал од пченица треба да ги задоволува минималните карактеристики на:

     i)содржина на протеини над 12%

 1. ii) Хектолитри над 80 kg/HL

    iii) Седиментација над 40%

 1. iv) Група за квалитет Б1, А1, А2

в) Семенскиот материјал од пченицата треба да биде одобрен од Комитетот за семенски и саден материјал при МЗШВ

 

2) Транспорт и дистрибуција на сертифицираниот семенски материјал од пченица до подрачјето Мажучиште, Прилеп.

 

Очекувано време за испорака на набавеното семе од пченица:

 • Избраната компанија/добавувач ќе може да го достави семето од пченица во рок од најмногу 14 (четиринаесет) календарски дена од денот на потпишувањето на договорот

Средства за мерење/верификација за испорака на предмет на набавка нивното завршување

 

месец Достигнување Средства за верификација
16 септември 2022 Избор на компанија за набавка на семе од пченица Потпишан договор со избраниот добавувач
30 септември 2022 Доставено семе од пченица на корисници-производители на пченица од село Мажучиште, Прилепско Профактура, Фактура, Испратница

 

Проектна активност: 4.2.1.1 Област за интервенција 2- Зголемување на пристапот до пазарот за производителите на пченица преку планирано договорно производство

Буџетска линија: 4.2.1.1.1 Набавка на сертифицирано семе од пченица за корисниците

 

Очекувано времетраење на договорот

Избраниот добавувач/компанија ќе ги достави предметот на набавка- сертифицирано семе од пченица во рок од најмногу 14 (четиринаесет) календарски дена од денот на потпишувањето на договорот.

Плаќањето ќе се врши на две рати 30% авансно плаќање по потпишување на договорот со избраниот добавувач и 70% плаќање  1 ден по испораката на сертифицирано семе од пченица.

 

Координација и известување

Компанијата/добавувачот директно ќе комуницира со Координаторот за организациски развој од НФФ за навремена испорака на предметот на набавка-семенска пченица.

 

 

III. Критериуми за квалификација

Задолжителни технички критериуми:

 • Минимум 5 години професионално искуство во продажба во земјоделскиот сектор
 • Портфолио – листа на завршени 5 слични или идентични набавки поврзани со предметот на набавката
 • Доколку пченицата е увезена во земјата, компанијата во пријавата треба да наведе дека компанијата е лиценциран увозник или дистрибутер на тој семенски материјал во земјата
 • Минимален промет од 6.000.000 МКД годишно во 2021 година

Предности:

Дополнителна предност ќе имаат компаниите доколку имаат сертификат за квалитет на семето од пченица

 Постапка за аплицирање:

Компаниите за овој јавен повик треба да ги достават следните документи:

 • Ажурирано портфолио на компанијата (што укажува на продажба на семе од пченица на нивни клиенти)
 • Финансиска понуда. Понудата треба да биде изразена во МКД со вклучен ДДВ и други национални даноци. Цената треба да биде изразена по тон и вкупна цена за целата количина. Доколку финансиската понуда е изразена во друга валута, треба да се назначи девизен курс на МКД/ЕУР кој ќе се применува.
 • Техничка понуда. Во понудата треба да се наведат карактеристиките на понудениот семенски материјал од пченица што се однесува на барањата од овој повик

Каталог/или брошура од понуденото семе ќе се смета за предност.

 • Тековна состојба на компанијата издадена од Централниот регистар на РСМ, не постара од 6 месеци
 • Завршна сметка од Централен регистар за 2021 година –каде може да се добие увид на годишниот промет/приход на компанијата
 • Потпишана декларацијата за непостоење на конфликт на интереси (Декларацијата може да се преземе од веб-страницата на НФФ каде што е објавен јавен повик)

Документите/понудите да се достават на е-пошта nff@nff.org.mk и vidanka.martinovska@nff.org.mk најдоцна до 9 септември (петок) 2022 година.

 1. Евалуација на понудите:

Понудите со некомплетна документација и/или понуди пристигнати по истекот на рокот нема да бидат земени предвид.

Понудите ќе се оценуваат според следните критериуми:

Принципот на најдобра вредност за парите ќе се земе предвид со користење на метод на бодување на комбинацијата на – карактеристиките на понудениот семенски материјал од пченица во согласност со барањата на овој тендер (60%) и финансиската понуда/предлог (40%)

 1. Услови на плаќање

Плаќањето ќе биде на две рати.

30% авансно плаќање при потпишување на договорот со избраниот добавувач и 70% плаќање 1 ден по испорака на сертифицирано семе од пченица.

Откако предметот на набавка ќе биде испорачан  и испораката одобрена од проектниот менаџер-координатор за развој на организацијата, ќе се изврши исплата на преостанатите 70% од вкупниот износ.

VII. Декларација за односи- Декларација за непостоење на конфликт на интерес

Добавувачот ќе опише дали нивната организација/компанија/ вработени имаат какви било деловни или лични односи со тесно поврзани страни од НФФ и We Effect, нејзината регионална канцеларија во Скопје, нејзините управни тела и вработени или со слични тела/лица на Клиентот.

Тесно поврзана страна (лица, физички или правни) според дефиницијата на We Effect се смета лице кое има можност да врши контрола или значително влијание врз другото лице кога станува збор за финансиско и оперативно одлучување во врска со некоја активност. Целта на Декларацијата е да ги открие таквите информации што го прават процесот на аплицирање и евалуација потранспарентен и ги поддржува понудите во нејзината релевантност според условите на отворениот пазар.

Во прилог на објавата е и повикот на англиски јазик и Декларацијата која треба да е потпишана од страна на компанијата .

Декларација за непостоење на конфликт на интереси МСД
OPEN CALL ToR for procurement of wheat seed