Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како основна алатка го има лобирањето и застапувањето на земјоделците и реализацијата на активности во подобрување на бизнис опкружувањето, едукација и информирање на земјоделците во насока на зголемување на продуктивноста и конкурентноста. НФФ посветува посебно внимание на младите и жените, родовата еднаквост и намалувањето на сиромаштијата во руралните средини.
Националната Федерација на фармери, Скопје, има потреба од ангажман на Проект координатор/ка , кој/која исто така  ќе ја извршува функцијата и на Youth Leadership Officer во рамките на имплементација на планирани активности во проектот „Национална Платформа за женско претприемништво”,финансиран од ИПА Програмата (Програма за претпристапна помош) на Европската Унија за Граѓанско општество и медиуми кој се имплементира од Здружението на бизнис жени (ЗБЖ) како водечки партнер на проектот во партнерство со Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување, Сојуз на стопански комори на Македонија и Националната федерација на фармери. Проектот започна со реализација на активностите од 1.1.2021 и ќе трае до 31.12.2023.
Овластувањата и одговорностите за Youth Leadership Officer се наведени во Job Description, наведен во самиот оглас на англиски јазик

Степен на посветеност:
Проект координаторот (Youth Leadership Officer ) работата ќе ја изведува во главната канцеларија на НФФ во Скопје во период од 08:00 до 17:00 часот, односно 8 часа дневно, од понеделник до петок, со вкупно ангажирање од 100% од работно време, од кои 60% се за позицијата Youth Leadership Officer  .
Имајќи ја предвид Ковид19 кризата и превентивните мерки, 50% од работното време може да се организира да се извршува од дома.

Обврски на вработениот/ната:

– Кординирање на проекти активности во рамките на проекти на НФФ


– Прифаќање на правилата, регулативите и работната етика на НФФ;


– Вредно, навремено и одговорно извршување на работата во утврдените рокови;

-Подготвување на анализи, извештаи, 

-Воспоставување и одржување односи на соработка со релевантни национални и меѓународни чинители;

-Подготвување насоки за визуелизација на клучни наоди, податоци и препораки;

-Во соработка со комуникацискиот тим, организирање на конференции, работилници и други настани;

-Претставување на организацијата на различни настани;

-Постигнување на позитивни резултати во работењето;


– Одржување на предвидените работни часови;


– Почитување на општите и индивидуалните акти, регулативи, упатства и одлуки како резултат на договорот меѓу двете организации, како и секоја дополнителна одлука договорена од двете страни;


– Почитување на внатрешните правила во врска со однесувањето во внатрешното опкружување;


– Соодветно користење на техничка опрема и материјали;


– Почитување на правилата за превенција и заштита при работа;


– Проактивно работење за решавање на тековните проблеми во организацијата.

Образование и квалификации:
• Универзитетско образование од областа на менаџмент, економија или други општествени науки;
• Искуство во областа на координирање проекти со посебен акцент на ЕУ проекти ( минимум тригодишно искуство)
• Одлично познавање на Англискиот јазик
• Познавање на финансиско работење во проекти
• Професионално работење на MS Word, Excel, Интернет.
• Високо ниво на внимание на детали и точност;
• Аналитички вештини, вештини за пишување извештаи и за комуникација;
• Демонстрирање на постојаност во зачувување на интегритетот и етиката;
• Постапување како тимски играч и олеснување на работата во тим;
• Ефективна комуникација и социјални вештини;
• Доследно пристапување кон работата со енергија и позитивен став;

Сите заинтересирани кандидати треба да пратат CV (биографија) со пропратно мотивациско писмо и препораки од претходни работодавачи (доколку имаат) на e-mail: nff@nff.org.mk најдоцна до 17.02.2021 година, со назнака: „za aplikacija Youth Leadership Officer ”.

JOB DESCRIPTION
Position: YOUTH LEADERSHIP OFFICER

This Job Description describes the context of the work and specific task of the Youth Leadership officer in the framework of the project “National platform for women entrepreneurship”, under the IPA Civil Society Facility and Media Programme 2018-2019, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA).

The Youth Leadership officer is responsible for implementation of activities led by NFF in the project “National platform for women entrepreneurship” by providing all necessary matters regarding the project implementation, concerning the project development in all its phases. The Youth Leadership officer is part of NFF Team and is working under the NFF Department for Development and Project Management. The Youth Leadership Officer is responsible in front of NFF Executive Director and NFF Project Manager.
The Youth leadership officer will work with the direct coordination, communication, supervision of the Project Manager and in close cooperation with the Project Staff.

Main Tasks:

– Coordinates the women enteprenership ambassadorship activities
– Has active role in the setting up and operation of the platform at all levels;
– Supports the internationalisation related activities;
– Assists at different consultation and networking events;
– Contributes to the material for the newsletters and portals, social channels etc.
– Planning, implementation and monitoring of the approved project activities in accordance with Grant contract signed with Contracting authority;
– Ensures operational financial management and processing of all primary accounting documents
– Coordination of all tasks and responsibilities in relation to the project activities according to the timetable and budget approved;
– Operates the bank account of the project together with the Financial and Administration Manager of NFF on previous approval of the NFF Project Manager and NFF Executive Director;
– Coordinates the project activities on behalf of NFF and provides all the necessary data that will ensure the implementation of the project and to achieve the results of the project
– Attend meetings with the project team
– Collects information and data about the project in accordance with the defined goals and indicators
– Provides proposals and raise initiatives for better implementation of the project
– Participates in continuous and periodic planning and to ensure implementation of activities according to the plan of activities and obligations under the contract
– Provides accurate, timely and continuous communication with the members of the project team
– Ensures timely and relevant flow of information and consultations to the relevant entities regarding the changes and difficulties arising from the implementation of project activities
– Youth Leadership Officer prepares reports as requested by the Lead Partner (ABW) in close collaboration with the NFF Project Manager and NFF Executive Director;
– Together with the Financial and Administration Manager, prepares and reviews the cash flow the financial reports, request and reconciliation forms, timesheet as well as other related/requested documentation for the project.
– Regular submission of time sheets and reports