Единствено on – line регионално списание за земјоделство и рурален развој на албански јазик , наменето за Македонија, Албанија и Косово

TOKA-IME-june_2020-final

COVID 19 направи големи проблеми во земјоделството и руралниот развој и пред се во производство и нарушување на синџирите за продажба и пласман. Токму во овој број на Toke Ime ќе прочитате повеќе информации за овој проблем, владините мерки и препораките на невладините организации во регионот. Новиот број изобилува и со нови едукативни совети на земјоделците и информации за активностите на НФФ, Агринет и Агропука. Почитувајте ги мерките за справување со COVID 19, носете маски, држете дистанца од 2 метри и кога сте дома читајте Toka Ime.

COVID 19 ka shkaktuar probleme të mëdha në bujqësi dhe zhvillim rural, 
veçanërisht në prodhimin dhe përçarjen e shitjeve dhe zinxhirëve të 
marketingut.
Në këtë botim të Tokа Ime (e vetmja revistë on-line për bujqësi dhe 
zhvillim rural për Maqedoninë, Kosovën dhe Shqipërinë) do të lexoni më 
shumë informacionе mbi këtë problem, masat qeveritare dhe rekomandimet e OJQ-ve në rajon.
Numri i ri përmban mjaft këshilla të reja arsimore për fermerët dhe 
informacion mbi aktivitetet e FNF -ve, Agrinet dhe Agropukës.
Ndiqni masat e trajtimit të COVID 19, vishni maska, mbani distancë 
prej 2 metrash dhe kur jeni në shtëpi lexoni Toka Ime.