Одржана четвртата седница на Управен одбор на НФФ на која се разгледуваа новите изборни политики на НФФ и родовата политика на Федерацијата. Управниот одбор на НФФ препорача во 2020 година во делот на лобирањето посебен акцент да се даде на пласманот и продажбата на земјоделските производи и јакнење на Мрежата на млади фармери.Во делот на членството посебен напредок е постигнат во индивидуалното членство, односно НФФ има 405 индивидуални членови од кои 144 се жени и 80 се млади земјоделци. За зголемување на индивидуалното членство посебен придонес се реализацијата на активностите на проектот „Институционалната поддршка ан НФФ“, поддржан од Шведската организација за развој We Effect, кој воедно ја подржа и подготовката на НФФ родовата политика.