Проект „Институционална поддршка на НФФ“

Главната цел на проектот „Институционална поддршка на НФФ “, кој е поддржан од Шведска организација за развој We Effect е да се развие Националната федерација на фармери како национална мрежа за лобирање и застапување на интересите на земјоделците во земјата со цел претставување на гласот на земјоделците во реализирање на своите права и заеднички интереси. Проектот е структуриран во четири компоненти: организациски развој, развој на бизнисот, лобирање и застапување и родова еднаквост. Главниот пристап на проектот е пристап базиран на човекови права. Специфичните цели вклучуваат: социо-економски развој во руралните области, намалување на руралната сиромаштија, претприемништво за млади и жени земјоделци, родова еднаквост, адаптација на земјоделството кон климатските промени, проширување на пазарите за земјоделски производи и создавање правна и деловна рамка за развој на земјоделството, поддршка на процесите за пристапување во ЕУ.

Временска рамка: 1 јануари 2018 – 31 декември 2020


Проект „Институционална поддршка на НФФ“

Главната цел на проектот „Институционална поддршка на НФФ “, кој е поддржан од Шведска организација за развој We Effect е да се развие Националната федерација на фармери како национална мрежа за лобирање и застапување на интересите на земјоделците во земјата со цел претставување на гласот на земјоделците во реализирање на своите права и заеднички интереси. Проектот е структуриран во четири компоненти: организациски развој, развој на бизнисот, лобирање и застапување и родова еднаквост. Главниот пристап на проектот е пристап базиран на човекови права. Специфичните цели вклучуваат: социо-економски развој во руралните области, намалување на руралната сиромаштија, претприемништво за млади и жени земјоделци, родова еднаквост, адаптација на земјоделството кон климатските промени, проширување на пазарите за земјоделски производи и создавање правна и деловна рамка за развој на земјоделството, поддршка на процесите за пристапување во ЕУ.

Временска рамка: 1 јануари 2018 – 31 декември 2020