Јавен повик бр.15/2021

2022-03-23T10:52:29+01:00

I. Вовед Националната федерација на фармери (НФФ) е најголемата земјоделска организација во земјата што ги претставува и застапува интересите на земјоделците, семејните земјоделски стопанства, локалните земјоделски здруженија и земјоделските задруги, обединети под заедничка визија: профитабилно земјоделство - стабилно село и мисија: организиран лидер на земјоделците во земјоделскиот и руралниот развој.  НФФ во својата работа посветува [...]

Јавен повик бр.15/20212022-03-23T10:52:29+01:00

Оглас за ангажирање на експерти за советодавни услуги и мониторинг на пластеници, краварска и козарска фарма во рамки на проект P9407 From Disability to FoodAbility ” (Јавен повик бр.14/2021)

2022-03-23T10:52:46+01:00

Националната федерација на фармери има потреба од ангажирање на експерти за за советодавни услуги и мониторинг на пластеници (3 експерти), краварска фарма (1 експерт) и козарска фарма (1 експерт). Секој Експерт поединечно ќе биде ангажиран 10 дена и активноста е дел од проектот „From Disability to FoodAbility” (Од попреченост до безбедност со храна) како дел [...]

Оглас за ангажирање на експерти за советодавни услуги и мониторинг на пластеници, краварска и козарска фарма во рамки на проект P9407 From Disability to FoodAbility ” (Јавен повик бр.14/2021)2022-03-23T10:52:46+01:00

Ангажирање на експерт за воспоставување на врски помеѓу социјални бизниси и производители на храна со попреченост во рамки на проект P9407 (Јавен оглас 13/2021

2022-03-23T10:53:13+01:00

Националната федерација на фармери има потреба од ангажирање на експерт за воспоставување на врски помеѓу социјални бизниси и производители на храна со попреченост. Експертот ќе биде ангажиран 26 дена и активноста е дел од проектот „From Disability to FoodAbility" (Од попреченост до безбедност со храна) како дел од соработката со We Effect и Radiohjalpen, Шведска. [...]

Ангажирање на експерт за воспоставување на врски помеѓу социјални бизниси и производители на храна со попреченост во рамки на проект P9407 (Јавен оглас 13/20212022-03-23T10:53:13+01:00

Oглас за ангажирање на експерт за подготовка на брошура за правата на лицата со попреченост во рамки на проект P9407,, From Disability to FoodAbility ” – Јавен повик 12/2021

2022-03-23T10:53:24+01:00

Националната федерација на фармери има потреба од ангажирање на експерт за подготовка на брошура за правата на лицата со попреченост, вклучително и пристап до бесплатна правна помош. Експертот ќе биде ангажиран 10 дена и активноста е дел од проектот „From Disability to FoodAbility" (Од попреченост до безбедност со храна) како дел од соработката со We [...]

Oглас за ангажирање на експерт за подготовка на брошура за правата на лицата со попреченост во рамки на проект P9407,, From Disability to FoodAbility ” – Јавен повик 12/20212022-03-23T10:53:24+01:00

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОФАСИЛИТАТОР (ЈАВЕН ПОВИК БР. 11/2021)

2022-03-23T10:53:33+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОФАСИЛИТАТОР (ЈАВЕН ПОВИК БР. 11/2021)2022-03-23T10:53:33+01:00

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА Експерт за превод, ревидирање и униформирање на анкетни податоци (ЈАВЕН ПОВИК бр.10/21)

2021-06-22T18:55:28+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА Експерт за превод, ревидирање и униформирање на анкетни податоци (ЈАВЕН ПОВИК бр.10/21)2021-06-22T18:55:28+01:00

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА Експерт за интерпретација на податоци од анкета (ЈАВЕН ПОВИК бр.9/21)

2021-05-31T15:31:44+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА Експерт за интерпретација на податоци од анкета (ЈАВЕН ПОВИК бр.9/21)2021-05-31T15:31:44+01:00

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ИТ Експерт (ЈАВЕН ПОВИК бр.8/21)

2021-05-31T15:30:59+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ИТ Експерт (ЈАВЕН ПОВИК бр.8/21)2021-05-31T15:30:59+01:00

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОМПАНИЈА ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ (ЈАВЕН ПОВИК БР 7/2021)

2021-06-22T18:46:57+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОМПАНИЈА ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ (ЈАВЕН ПОВИК БР 7/2021)2021-06-22T18:46:57+01:00

ЈАВЕН ПОВИК бр. 06/2021 ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕКВИЗИТИ ЗА СЕНЗОРНИ СОБИ И РЕКВИЗИТИ ЗА ИНКЛУЗИВНИ ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА

2021-05-04T11:19:02+01:00

Датум на објавување на повикот 04.05.2021 година ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ Националната федерација на фармерите е невладина и непрофитна организација која ги застапува земјоделците од сите региони на Македонија и сите земјоделски потсектори. НФФ има за цел да ги штити економските, социјалните и културните интереси на фармерите, работи на подобрување на пазарните и производни услови, во насока [...]

ЈАВЕН ПОВИК бр. 06/2021 ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕКВИЗИТИ ЗА СЕНЗОРНИ СОБИ И РЕКВИЗИТИ ЗА ИНКЛУЗИВНИ ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА2021-05-04T11:19:02+01:00
Go to Top