Јавен повик бр.22/2021 За ангажирање на компанија за набавка на 1 (еден) пастеризатор и 1 (една) машина за миење јаболка во рамки на проект P9408, „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и производители од руралните области со цел зголемен приход“

2022-03-23T10:48:47+01:00

Основна цел на овај повик е набавка на 1 (еден) пастеризатор и 1 (една) машина за миење јаболка за спроведување на Пилот интервенција- област 1 - земјоделец од голем обем со лиценца за преработка и продажба на производи од јаболка, во рамки на Проектот „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите земјоделци [...]

Јавен повик бр.22/2021 За ангажирање на компанија за набавка на 1 (еден) пастеризатор и 1 (една) машина за миење јаболка во рамки на проект P9408, „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и производители од руралните области со цел зголемен приход“2022-03-23T10:48:47+01:00

Јавен повик 21/2021 За ангажман на експерт за административна, електронска и визуелна интеграција на корисниците на проектот со платформата за онлајн продажба на е-фарма на НФФ, во рамките на проектот P9407, „Од попреченост до обезбеденост со храна“ From Disability to FoodAbility

2022-03-23T10:49:05+01:00

Главната цел на оваа набавка е ангажирање на експерт за административна, електронска и визуелна интеграција на корисниците на проектот со платформата за онлајн продажба на е-фарм. Очекувани задачи од страна на ангажираниот експерт  се: • Преглед на добиениот фото и текст материјал од корисниците на проектот во формат за веб-страница • Адаптација на е-платформата за [...]

Јавен повик 21/2021 За ангажман на експерт за административна, електронска и визуелна интеграција на корисниците на проектот со платформата за онлајн продажба на е-фарма на НФФ, во рамките на проектот P9407, „Од попреченост до обезбеденост со храна“ From Disability to FoodAbility2022-03-23T10:49:05+01:00

Јавен повик бр.20/2021 за ангажман на 3 експерти за анализа и планирање на локален буџет, локални социјални услуги и образовни услуги во рамки на проектот From Disability to FoodAbility (Од попреченост до безбедност со храна)

2022-03-23T10:49:29+01:00

Главната цел на оваа набавка е да се ангажираат 3 експерти за анализа и планирање на расходите на локалниот буџет, услугите и образованието на локално ниво. Очекувани задачи од страна на ангажираниот експерт  се: • Да ги разгледаат расходите на локалните буџети за лицата со попреченост и да предложат механизми за подобрување • да дадат [...]

Јавен повик бр.20/2021 за ангажман на 3 експерти за анализа и планирање на локален буџет, локални социјални услуги и образовни услуги во рамки на проектот From Disability to FoodAbility (Од попреченост до безбедност со храна)2022-03-23T10:49:29+01:00

Јавен повик 19/2021 За ангажман на компанија за дизајн и печатење на прирачници поврзани со активностите и резултатите од проектот P9407 ,, Од попреченост до обеѕбеденост со храна” From Disability to FoodAbility

2022-03-23T10:49:43+01:00

Главната цел на оваа набавка е да се ангажира компанија која ќе подготви дизајн и печатење на прирачник со совети за производство на зеленчук и прирачник за самопретставување со цел зголемување на знаењето на лицата со попреченост преку дистрибуирање на прирачници и постигнување поголема видливост на проектот. Очекувани задачи од страна на ангажиранaта компанија се: [...]

Јавен повик 19/2021 За ангажман на компанија за дизајн и печатење на прирачници поврзани со активностите и резултатите од проектот P9407 ,, Од попреченост до обеѕбеденост со храна” From Disability to FoodAbility2022-03-23T10:49:43+01:00

Јавен повик бр.18/2021 За ангажман на компанија за дизајн и печатење на промотивни материјали за конференција, поврзани со активностите и резултатите од проектот P9407 ˶Од попреченост до обезбеденост со храна” From Disability to FoodAbility

2022-03-23T10:50:03+01:00

Главната цел на оваа набавка е да се ангажира компанија која ќе подготви дизајн и печатење на календари, нотеси  и банер и шест (6) инфографици со цел поголема видливост на проектот и на спроведената анализа. Очекувани задачи од страна на ангажираната компанија  се: • Дизајн и печатење на календари за 2022 година во 1000 примероци, [...]

Јавен повик бр.18/2021 За ангажман на компанија за дизајн и печатење на промотивни материјали за конференција, поврзани со активностите и резултатите од проектот P9407 ˶Од попреченост до обезбеденост со храна” From Disability to FoodAbility2022-03-23T10:50:03+01:00

Барање за прибирање на понуди за ангажирање преведувач во рамки на проектот „Национална платформа за женско претриемништво“, финансиран од Европската унија

2022-03-23T10:50:14+01:00

Националната федерација на фармери со седиште на ул. Гиго Михајловски бр. 4/1/1 од Скопје, (Нарачател) која е е една од партнер организациите кои го спроведуваат проектот ,,Национална платформа за женско претприемништво (NPWE)" финансиран од Европската Унија, во соработка со Здружение на Бизнис жени, Фондација за менаџмент и индустриско производство МИР и Сојуз на стопански комори [...]

Барање за прибирање на понуди за ангажирање преведувач во рамки на проектот „Национална платформа за женско претриемништво“, финансиран од Европската унија2022-03-23T10:50:14+01:00

ЈАВЕН ПОВИК бр. 17/2021 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА  НАБАВКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ, АЛАТ И ОПРЕМА ЗА ГРАДИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО И НАБАВКА НА КОНЦЕНТРАТ/СУРОВИНИ ЗА СТОЧАРСКА ФАРМА

2022-03-23T10:50:51+01:00

Датум на објавување на повикот 27.10.2021 година ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ Националната федерција на фармери (НФФ) е здружение за земјоделскиразвој кое ги застапува земјоделците од сите региони на национално ниво и од сите земјоделски потсектори. НФФ има за цел да ги штити економските, социјалните и културните интереси и работи на подобрување на пазарните и производствените услови, во [...]

ЈАВЕН ПОВИК бр. 17/2021 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА  НАБАВКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ, АЛАТ И ОПРЕМА ЗА ГРАДИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО И НАБАВКА НА КОНЦЕНТРАТ/СУРОВИНИ ЗА СТОЧАРСКА ФАРМА2022-03-23T10:50:51+01:00

Барање за прибирање на понуди за набавка на чадори и брендирање на чадори

2022-03-23T10:51:46+01:00

Националната федерација на фармери со седиште на ул. Гиго Михајловски бр. 4/1/1 од Скопје, (Нарачател) која е е една од партнер организациите кои го спроведуваат проектот ,,Национална платформа за женско претприемништво (NPWE)" финансиран од Европската Унија, во соработка со Здружение на Бизнис жени, Фондација за менаџмент и индустриско производство МИР и Сојуз на стопански комори [...]

Барање за прибирање на понуди за набавка на чадори и брендирање на чадори2022-03-23T10:51:46+01:00

Јавен повик за ангажирање на компанија за дизајн и печатење на брошура, промотивен материјал и каталог во рамките на проектот P9407, „From disability to FoodAbility“ и дизајн и печатење на брошура за финансиска писменост во рамките на проектот P9408, „Организациски развој на NFF и подобрени врски на пазарот за малите земјоделци и производители од руралните области со цел зголемување на приходот “ (Јавен повик бр.16)

2022-03-23T10:52:12+01:00

I. Вовед Националната федерација на фармери (НФФ) е најголемата земјоделска организација во земјата што ги претставува и застапува интересите на земјоделците, семејните земјоделски стопанства, локалните земјоделски здруженија и земјоделските задруги, обединети под заедничка визија: профитабилно земјоделство - стабилно село и мисија: организиран лидер на земјоделците во земјоделскиот и руралниот развој.  НФФ во својата работа посветува [...]

Јавен повик за ангажирање на компанија за дизајн и печатење на брошура, промотивен материјал и каталог во рамките на проектот P9407, „From disability to FoodAbility“ и дизајн и печатење на брошура за финансиска писменост во рамките на проектот P9408, „Организациски развој на NFF и подобрени врски на пазарот за малите земјоделци и производители од руралните области со цел зголемување на приходот “ (Јавен повик бр.16)2022-03-23T10:52:12+01:00

Јавен повик бр.15/2021

2022-03-23T10:52:29+01:00

I. Вовед Националната федерација на фармери (НФФ) е најголемата земјоделска организација во земјата што ги претставува и застапува интересите на земјоделците, семејните земјоделски стопанства, локалните земјоделски здруженија и земјоделските задруги, обединети под заедничка визија: профитабилно земјоделство - стабилно село и мисија: организиран лидер на земјоделците во земјоделскиот и руралниот развој.  НФФ во својата работа посветува [...]

Јавен повик бр.15/20212022-03-23T10:52:29+01:00
Go to Top