Прирачникот за најдобрите практики наменети за лица со попречености, жените и други ранливи групи во руралните средини е изработен во рамките на проектот „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и другите ранливи групи“, поддржан од Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH во рамките на проектот „Поддршка на економската диверзификација на руралните области во Југоисточна Европа“ (SEDRA II).

Во прирачникот се опфатени совети и препораки кои ќе им помогнат на општините, лицата со попреченост, руралните жени и другите ранливи групи од руралните средини, да го зголемат производството и вишокот да го пласираат на локални пазари и купувачите заинтересирани да ги купат нивните производи.

Практиките  кои се прикажани во прирачникот произлегуваат од наодите на спроведените проектни активности насочени кон земјоделски  производители, од кои во најголем дел се опфатени  семејства  кои имаат лица со попречености, поѕоа лица со попречености, жени и млади од руралните средини. Активностите се спроведуваа во 17 рурални општини: Зелениково, Студеничани, Гази Баба, Бутел, Пласница, Македонски Брод, Јегуновце, Чашка, Велес, Лозово, Свети Николе, Струмица, Босилово, Василево, Зрновци, Чешиново-Облешево и Гостивар.

Во прирачникот се претставени препораки за креирање на буџетски мерки и политики во руралните општини наменети за лицата со попреченост и другите ранливи групи, создавање на пазарни врски, развој на знаење и вештини за промоција и маркетинг за производство,  како и развој на знаење и вештини за пост-бербените технологии.

Najdobri praktiki MK 05
Najdobri praktiki EN 05