НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ

Објавен на 24.03.2023

Услови за работа

Национална федерација на фармери

 Надворешен Експерт за поддршка на руралните општини во креирање на буџетски мерки за лицата со попреченост

Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи”

Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024

 1. Вовед

Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој ги обединува напорите на 43 локални земјоделски организации и задруги, кои го претставуваат гласот на повеќе од 3.000 членови и соработуваат со речиси сите клучни играчи во секторот земјоделство и агробизнис. Работи според заедничката визија: Профитабилно земјоделство – стабилно село и мисијата: Организиран земјоделец лидер во земјоделскиот и руралниот развој.

Покрај земјоделците, земјоделските здруженија и земјоделските задруги, НФФ во својата работа посветува особено внимание на зајакнување и поддршка на ранливите категории во руралните средини, а дава поголема поддршка за младите, жените и лицата со попреченост и нивно директно вклучување во развој на земјоделството преку одлучување и активно делување.

НФФ ги вложува своите напори за подобрување на животот на руралното население преку помагање и олеснување на одржливи механизми преку лобирање и застапување, информирање, едукација, стручна поддршка, студиски посети и други форми на трансфер на знаење и учење. НФФ верува дека само добро обучени, квалификувани и бизнис ориентирани земјоделци можат да го водат кон развојот на руралната заедница на одржлив начин.

Организацијата го одржува стратешкото партнерство со академската и истражувачката заедница (факултети и институти), давателите на екстензивни услуги (АПРЗ и приватни компании), други невладини организации од Македонија и од регионот и партнерство со државни и странски институции и организации.

НФФ спроведува низа проекти кои се фокусираат на земјоделството и руралниот развој во Северна Македонија и активно соработува со различни меѓународни и донаторски организации.

Проектот: „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” е поддржан од страна на Германското друштво за меѓународна соработка GIZ, во рамките на проектот (Поддршка на диверзификацијата на економските антивности во руралните подрачја на Југоисточна Европа).

Целта на проектот е да ги зголеми пазарните релации за руралното население со особен акцент на лицата со посебни потреби, руралните жени и другите ранливи групи, со цел да им се обезбедат можности за создавање нови или дополнителни работни места, како и можности за зголемување на нивните приходи.

Проектот има подцели:

– потцел 1: Зголемување на вештините за маркетинг и промоција во локалниот контекст во руралните општини за лицата со попречености, рурални жени и други ранливи групи

– потцел 2: Подобрување на деловното работење на производителите на агро-прехранбени производи кои обезбедуваат можности за директна продажба, скратување на синџирот на снабдување, зголемување на приходот/профитот, пристап до нови клиенти, создавање на поконкурентни производи со додадена вредност, воспоставување потенцијални стабилни пазарни врски кои би можеле да овозможат планирано производство во иднина.

Експертот

Експерт за поддршка на руралните општини во креирање на буџетски мерки за лицата со попреченост. Експертот има обврска да обучи претставници од 17 рурални општини (Зелениково, Студеничани, Гази Баба, Бутел, Пласница, Македонски Брод, Јагуновце, Чашка, Велес, Лозово, Свети Николе, Струмица, Босилово, Василево, Зрновци, Чешиново – Облешево, Гостивар) во однос на инклузивно програмирање на општинските мерки, согласно потребите на лицата со попреченост и разгледување на нивниот потенцијал за вклучување во економските активности, главно поврзани со земјоделско-прехранбениот сектор.

За успешно спроведување на оваа активност експертот ќе биде ангажиран на дваесет (20) работни дена во периодот април 2023 – јуни 2023 година.

Експертот мора да знае:

 • Да креира буџетски мерки наменети за поддршка на лицата со попреченост во рурални средини
 • Анализа на капацитетот на руралните општини во планирање и имплементација на буџети
 • Флексибилност и способност за работа под кратки рокови
 • Многу добри комуникациски вештини
 • Силни организациски, аналитички и вештини за решавање проблеми
 • Добри вештини за интерперсонална и тимска работа
 • Познавање на пристапот заснован на човекови права

Експертот мора да има искуство во:

Мерки и политика за создавање на професионално искуство за лицата со попреченост од најмалку 5 години

Најмалку 5 години професионално искуство за благосостојба и социјална заштита

Образование, дефектологија и рехабилитација

Најмалку 2 години искуство со рурални средини

Претходно искуство со целна група – лица со попреченост во руралните средини

Претходно искуство со општини

Спроведување на обуки

Работете на мерки наменети за поддршка на лицата со попреченост

Искуство во земјоделско-прехранбениот сектор

Тимска работа

Обврските и одговорностите на експертот се:

 • Организирање на 5 еднодневни обуки со претставници на 17 рурални општини (Зелениково, Студеничани, Гази Баба, Бутел, Пласница, Македонски Брод, Јагуновце, Чашка, Велес, Лозово, Свети Николе, Струмица, Босилово, Василево, Зрновци, Чешиново – Облешево, Гостивар) во однос на инклузивно програмирање на општинските мерки, согласно потребите на лицата со попреченост и разгледување на нивниот потенцијал за вклучување во економските активности, главно поврзани со земјоделско-прехранбениот сектор.
 • Подготовка на извештај и материјали за работилниците
 • Креирање на предлог буџетски мерки за 17 рурални општини наменети за поддршка на лица со попречености

Календар на активности

           Месец Активности
Aприл 2023 – Јуни 2023 •Организирање 5 еднодневни обуки со претставници од 17 рурални општини (Зелениково, Студеничани, Гази Баба, Бутел, Пласница, Македонски Брод, Јагуновце, Чашка, Велес, Лозово, Свети Николе, Струмица, Босилово, Василево, Зрновци, Чешиново – Облешево, Гостивар) и со идентификуваните чинители во маркетингот и продажбата во локален контекст кои ќе бидат обучени за тоа како да се создаде локална инфраструктура, услуги за поддршка и мерки за создавање одржливи пазарни врски и механизми.

• Подготовка на материјали и зиваштај за работилниците

•Креирање на предлог буџетски мерки за 17 рурални општини наменети за поддршка на лица со попречености

Процедура за аплицирање:

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи:

 • Ажурирана биографија која јасно укажува на претходно работно искуство
 • Финансиска понуда изразена во МКД, бруто дневница со вклучен персонален данок и вкупен бруто износ со вклучен персонален данок за 20 работни дена

Сите документи треба да се достават по е-пошта на следните мејлови одеднаш angela.samardzik@nff.org.mk  и nff@nff.org.mk  до 3.04.2023 (понеделник).

Евалуација на понудите

Некомплетните апликации и/или апликациите примени по истекот на рокот нема да бидат земени предвид.

Понудите ќе се оценуваат според следните критериуми:

Принципот на оценување на најдобра понуда е метод со кој се бодува за да се оцени комбинацијата на CV, односно претходно искуство (40%) и финансиска понуда/предлог (60%)

Начин на плаќање

Плаќањето ќе се врши месечно и по доставување на сите очекувани барања вклучувајќи ја и  листата за идентификување на временската рамка за активностите кои биле реализирани. Откако барањата ќе бидат доставени и одобрени од менаџерот на проектот НФФ, ќе се изврши исплатата на вкупниот договорен надомест.

2.8. External Expert for support of rural municipalities in creation of disability sensitive budget measures (1)