НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ

Објавен на 23.03.2023

Услови за работа

Национална федерација на фармери

 Надворешен Експерт за создавање пазарни врски

Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи”

Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024

 1. Вовед

Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој ги обединува напорите на 43 локални земјоделски организации и задруги, кои го претставуваат гласот на повеќе од 3.000 членови и соработуваат со речиси сите клучни играчи во секторот земјоделство и агробизнис. Работи според заедничката визија: Профитабилно земјоделство – стабилно село и мисијата: Организиран земјоделец лидер во земјоделскиот и руралниот развој.

Покрај земјоделците, земјоделските здруженија и земјоделските задруги, НФФ во својата работа посветува особено внимание на зајакнување и поддршка на ранливите категории во руралните средини, а дава поголема поддршка за младите, жените и лицата со попреченост и нивно директно вклучување во развој на земјоделството преку одлучување и активно делување.

НФФ ги вложува своите напори за подобрување на животот на руралното население преку помагање и олеснување на одржливи механизми преку лобирање и застапување, информирање, едукација, стручна поддршка, студиски посети и други форми на трансфер на знаење и учење. НФФ верува дека само добро обучени, квалификувани и бизнис ориентирани земјоделци можат да го водат кон развојот на руралната заедница на одржлив начин.

Организацијата го одржува стратешкото партнерство со академската и истражувачката заедница (факултети и институти), давателите на екстензивни услуги (АПРЗ и приватни компании), други невладини организации од Македонија и од регионот и партнерство со државни и странски институции и организации.

НФФ спроведува низа проекти кои се фокусираат на земјоделството и руралниот развој во Северна Македонија и активно соработува со различни меѓународни и донаторски организации.

Проектот: „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” е поддржан од страна на Германското друштво за меѓународна соработка GIZ, во рамките на проектот (Поддршка на диверзификацијата на економските антивности во руралните подрачја на Југоисточна Европа).

Целта на проектот е да ги зголеми пазарните релации за руралното население со особен акцент на лицата со посебни потреби, руралните жени и другите ранливи групи, со цел да им се обезбедат можности за создавање нови или дополнителни работни места, како и можности за зголемување на нивните приходи.

Проектот има подцели:

– потцел 1: Зголемување на вештините за маркетинг и промоција во локалниот контекст во руралните општини за лицата со попречености, рурални жени и други ранливи групи

– потцел 2: Подобрување на деловното работење на производителите на агро-прехранбени производи кои обезбедуваат можности за директна продажба, скратување на синџирот на снабдување, зголемување на приходот/профитот, пристап до нови клиенти, создавање на поконкурентни производи со додадена вредност, воспоставување потенцијални стабилни пазарни врски кои би можеле да овозможат планирано производство во иднина.

Експертот

Експерт за создавање на пазарни врски со локалните пазари за потребите на целната група(лица со попреченост, рурални жени и други ранливи категории). Експертот има обврска да обучи 105 претставници од  17 рурални општини во однос на маркетинг и продажба во локален контекст, креирање на услуги за поддршка и мерки за создавање одржливи пазарни врски и механизми. Дополнително, Експертот има обврска да идентификува и фацилитира создавање на пазарни врски и вмрежување на производителите на храна од оваа целна група со локалните бизниси. Имено, семејствата кои ќе успеат да произведат повеќе производи и се заинтересирани да го продадат својот вишок на производство, ќе бидат поврзани со локалните бизниси кои се заинтересирани да ги купат нивните производи. Со цел да се иницираат и промовираат маркетинг и деловни врски, ќе се организираат 5 едукативни средби.

За успешно спроведување на оваа активност експертот ќе биде ангажиран на дваесет (20) работни дена во периодот април 2023 – јуни 2023 година.

Експертот мора да знае:

 • Создавање на пазарни врски со бизниси до храна
 • Да знае да идентификува и фацилитира пазарни врски на производители со храна
 • Флексибилност и способност за работа под кратки рокови
 • Многу добри комуникациски вештини
 • Потребни се силни организациски, аналитички и вештини за решавање проблеми
 • Добри вештини за интерперсонална и тимска работа

 

Експертот мора да има искуство во:

Најмалку 3 години професионално искуство во спроведување на теренски анализи од областа на земјоделството, агроекономијата

Претходно искуство и/или знаење за општествена одговорност, социјално претприемништво, деловни проценки, маркетинг и развој на бизнисот

Тимска работа

спроведување на обуки

искуство во земјоделскиот и прехранбениот сектор

Обврските и одговорностите на експертот се:

 • Организирање на 5 еднодневни обуки со 105 претставници од 17 рурални општини (Зелениково, Студеничани, Гази Баба, Бутел, Пласница, Македонски Брод, Јагуновце, Чашка, Велес, Лозово, Свети Николе, Струмица, Босилово, Василево, Зрновци, Чешиново – Облешево, Гостивар) во однос на маркетинг и продажба во локален контекст, креирање на услуги за поддршка и мерки за создавање одржливи пазарни врски и механизми
 • координација со eксперт за креирање на стратегија за маркетинг и промоција за производство
 • идентификува и фацилитира создавање на пазарни врски и вмрежување на производителите на храна од оваа целна група со локалните бизниси

Календар на активности

           Месец Активности
Април 2023 – Јуни 2023 •Организирање на 5 еднодневни обуки со 105 претставници од  17 рурални општини (Зелениково, Студеничани, Гази Баба, Бутел, Пласница, Македонски Брод, Јагуновце, Чашка, Велес, Лозово, Свети Николе, Струмица, Босилово, Василево, Зрновци, Чешиново – Облешево, Гостивар) во однос на маркетинг и продажба во локален контекст, креирање на услуги за поддршка и мерки за создавање одржливи пазарни врски и механизми

• координација со eксперт за креирање на стратегија за маркетинг и промоција за производство

• идентификува и фацилитира создавање на пазарни врски и вмрежување на производителите на храна од оваа целна група со локалните бизниси

 

 

Процедура за аплицирање:

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи:

 • Ажурирана биографија која јасно укажува на претходно работно искуство
 • Финансиска понуда изразена во МКД, бруто дневница со вклучен персонален данок и вкупен бруто износ со вклучен персонален данок за 20 работни дена

 

Сите документи треба да се достават по е-пошта на следните мејлови angela.samardzik@nff.org.mk  и nff@nff.org.mk  до 04.04.2023 (вторник).

Евалуација на понудите

Некомплетните апликации и/или апликациите примени по истекот на рокот нема да бидат земени предвид.

Понудите ќе се оценуваат според следните критериуми:

Принципот на оценување на најдобра понуда е метод со кој се бодува за да се оцени комбинацијата на CV, односно претходно искуство (40%) и финансиска понуда/предлог (60%)

 

Начин на плаќање

Плаќањето ќе се врши месечно и по доставување на сите очекувани барања вклучувајќи ја и  листата за идентификување на временската рамка за активностите кои биле реализирани. Откако барањата ќе бидат доставени и одобрени од менаџерот на проектот НФФ, ќе се изврши исплатата на вкупниот договорен надомест.

expert for market linkages (3)