Објавено на 9.03.2023

Услови за работа

Национална федерација на фармери

 Надворешен ИТ Експерт за одржување на платформата Е-фарм  

Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи”

Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024

 1. Вовед

Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој ги обединува напорите на 43 локални земјоделски организации и задруги, кои го претставуваат гласот на повеќе од 3.000 членови и соработуваат со речиси сите клучни играчи во секторот земјоделство и агробизнис. Работи според заедничката визија: Профитабилно земјоделство – стабилно село и мисијата: Организиран земјоделец лидер во земјоделскиот и руралниот развој.

Покрај земјоделците, земјоделските здруженија и земјоделските задруги, НФФ во својата работа посветува особено внимание на зајакнување и поддршка на ранливите категории во руралните средини, а дава поголема поддршка за младите, жените и лицата со попреченост и нивно директно вклучување во развој на земјоделството преку одлучување и активно делување.

НФФ ги вложува своите напори за подобрување на животот на руралното население преку помагање и олеснување на одржливи механизми преку лобирање и застапување, информирање, едукација, стручна поддршка, студиски посети и други форми на трансфер на знаење и учење. НФФ верува дека само добро обучени, квалификувани и бизнис ориентирани земјоделци можат да го водат кон развојот на руралната заедница на одржлив начин.

Организацијата го одржува стратешкото партнерство со академската и истражувачката заедница (факултети и институти), давателите на екстензивни услуги (АПРЗ и приватни компании), други невладини организации од Македонија и од регионот и партнерство со државни и странски институции и организации.

НФФ спроведува низа проекти кои се фокусираат на земјоделството и руралниот развој во Северна Македонија и активно соработува со различни меѓународни и донаторски организации.

Проектот: „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” е поддржан од страна на Германското друштво за меѓународна соработка GIZ, во рамките на проектот (Поддршка на диверзификацијата на економските антивности во руралните подрачја на Југоисточна Европа) – SEDRAII.

Целта на проектот е да ги зголеми пазарните релации за руралното население со особен акцент на лицата со посебни потреби, руралните жени и другите ранливи групи, со цел да им се обезбедат можности за создавање нови или дополнителни работни места, како и можности за зголемување на нивните приходи.

 

Проектот има подцели:

– потцел 1: Зголемување на вештините за маркетинг и промоција во локалниот контекст во руралните општини за лицата со попречености, рурални жени и други ранливи групи

– потцел 2: Подобрување на деловното работење на производителите на агро-прехранбени производи кои обезбедуваат можности за директна продажба, скратување на синџирот на снабдување, зголемување на приходот/профитот, пристап до нови клиенти, создавање на поконкурентни производи со додадена вредност, воспоставување потенцијални стабилни пазарни врски кои би можеле да овозможат планирано производство во иднина.

Експертот

Надворешниот ИТ експерт за одржување на платформата е-фарм ќе ја надгради и ажурира визуелно платформата, со нови промотивни приказни, помагајќи им на земјоделците да ги ажурираат своите информации и редовно ќе се одржуваат, што би довело до зајакнување на онлајн промоцијата и зголемена директна продажба на производи, произведени од мали земјоделци.

Земјоделците секојдневно ќе добиваат поддршка за регистрација и користење на е-платформата. Лицето ангажирано за одржување на Е-фарм платформата ќе им помогне за правилен процес на регистрација, прикачување фотографии, пополнување ценовници и други прашања поврзани со користењето на платформата. Редовно ќе се подготвуваат извештаи за напредокот на проектот заради следење на активностите и резултатите од страна на администраторот на Е-фарма.

За успешно спроведување на оваа активност експертот ќе биде ангажиран на дваесет (20) работни дена во периодот март 2023 – февруари 2024 година.

Експертот мора да знае:

 • ИТ технологија за ефективно управување со е-платформи
 • Познавање на веб сервери, бази на податоци и апликации
 • Способност да се работи самостојно, од далечина, како и во тимско опкружување
 • Флексибилност и способност за работа под тесни рокови.
 • Многу добри вештини за управување со комуникација
 • Потребни силни организациски, аналитички вештини и решавање проблеми
 • Добри вештини за интерперсонална и тимска работа

Експертот мора да има искуство во:

 • управување со веб-апликации/мобилен систем
 • управување со е-платформи
 • дизајн на систем за бази на податоци слични со апликации за социјални медиуми
 • Тимска работа

Обврските и одговорностите на експертот се:

 • Одржување на е-платформата за прикачување фотографии, уредување текст и дополнителни услуги.
 • Администрација на бази на податоци, ажурирања, конфигурација и управување
 • Дневна поддршка на земјоделците за регистрација и користење на е-платформата.
 • Соработка со ИТ експерт за визуелизација на efarm.mk за да разговор, анализирање и решавање на прашања, Организирање работилница за вработени во НФФ за одржување на efarm.mk
 • Подготовка на финалниот извештај за видливоста на платформата

Време: Експертот ќе биде ангажиран за период од дваесет (20) работни дена . Надворешен ИТ експерт за одржување на платформата за е-фарма, од консултантот се бара да пополни временски лист за да го идентификува потрошеното време на активностите кои ги извршува, како што е наложено од проектниот менаџер на НФФ и координаторот на проектот НФФ.

Календар на активности

           Месец Активности
Март 2023 – Февруари 2024    Одржување на е-платформата за прикачување фотографии, уредување текст и дополнителни услуги.

• Администрација на бази на податоци, ажурирања, конфигурација и управување

• Дневна поддршка на земјоделците за регистрација и користење на е-платформата.

• Соработка со ИТ експерт за визуелизација на efarm.mk за да разговор, анализирање и решавање на  прашања, Организирање работилница за вработени во НФФ за одржување на  efarm.mk

• Подготовка на  финалниот извештај за видливоста на платформата

 

Процедура за аплицирање:

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи:

 • Ажурирана биографија која јасно укажува на претходно работно искуство
 • Финансиска понуда изразена во МКД, бруто дневница со вклучен персонален данок и вкупен бруто износ со вклучен персонален данок за 20 работни дена

 

Сите документи треба да се достават по е-пошта на следните мејлови одеднаш angela.samardzik@nff.org.mk  и nff@nff.org.mk  до 16.03.2023 година (четврток)

 

Евалуација на понудите

Некомплетните апликации и/или апликациите примени по истекот на рокот нема да бидат земени предвид.

Понудите ќе се оценуваат според следните критериуми:

Принципот на оценување на најдобра понуда е метод со кој се бодува за да се оцени комбинацијата на CV, односно претходно искуство (40%) и финансиска понуда/предлог (60%)

 

Начин на плаќање

Плаќањето ќе се врши месечно и по доставување на сите очекувани барања вклучувајќи ја и  листата за идентификување на временската рамка за активностите кои биле реализирани. Откако барањата ќе бидат доставени и одобрени од менаџерот на проектот НФФ, ќе се изврши исплатата на вкупниот договорен надомест.

2.6. External IT Expert for maintenances of the e-farm platform (1)