Објавено на 27.02.2023

Услови за работа

Национална федерација на фармери

                 Надворешен експерт (новинар) за е-фарм платформата

Проект Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи”

                                 Времетраење на проектот : 01.02.2023-01.02.2024

 

 1. Вовед

 

Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој ги обединува напорите на 43 локални земјоделски организации и задруги, кои го претставуваат гласот на повеќе од 3.000 членови и соработуваат со речиси сите клучни играчи во секторот земјоделство и агробизнис. Работи според заедничката визија: Профитабилно земјоделство – стабилно село и мисијата: Организиран земјоделец лидер во земјоделскиот и руралниот развој.

Покрај земјоделците, земјоделските здруженија и земјоделските задруги, НФФ во својата работа посветува особено внимание на зајакнување и поддршка на ранливите категории во руралните средини, а дава поголема поддршка за младите, жените и лицата со попреченост и нивно директно вклучување во развој на земјоделството преку одлучување и активно делување.

НФФ ги вложува своите напори за подобрување на животот на руралното население преку помагање и олеснување на одржливи механизми преку лобирање и застапување, информирање, едукација, стручна поддршка, студиски посети и други форми на трансфер на знаење и учење. НФФ верува дека само добро обучени, квалификувани и бизнис ориентирани земјоделци можат да го водат кон развојот на руралната заедница на одржлив начин.

Организацијата го одржува стратешкото партнерство со академската и истражувачката заедница (факултети и институти), давателите на екстензивни услуги (АПРЗ и приватни компании), други невладини организации од Македонија и од регионот и партнерство со државни и странски институции и организации.

НФФ спроведува низа проекти кои се фокусираат на земјоделството и руралниот развој во Северна Македонија и активно соработува со различни меѓународни и донаторски организации.

Проектот: „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” е поддржан од страна на Германското друштво за меѓународна соработка GIZ, во рамките на проектот (Поддршка на диверзификацијата на економските антивности во руралните подрачја на Југоисточна Европа).

Целта на проектот е да ги зголеми пазарните релации за руралното население со особен акцент на лицата со посебни потреби, руралните жени и другите ранливи групи, со цел да им се обезбедат можности за создавање нови или дополнителни работни места, како и можности за зголемување на нивните приходи.

 

Проектот има три подцели:

– потцел 1: Зголемување на вештините за маркетинг и промоција во локалниот контекст во руралните општини за лицата со попречености, рурални жени и други ранливи групи

– потцел 2: Подобрување на деловното работење на производителите на агро-прехранбени производи кои обезбедуваат можности за директна продажба, скратување на синџирот на снабдување, зголемување на приходот/профитот, пристап до нови клиенти, создавање на поконкурентни производи со додадена вредност, воспоставување потенцијални стабилни пазарни врски кои би можеле да овозможат планирано производство во иднина.

 

 1. Ангажман и цел на задачата

НФФ во рамките на проектот бара да ангажира надворешен експерт (Новинар) кој ќе подготвува промотивни стории за е-платформата https://efarm.mk/. Платформата ќе им помогне на земјоделците да ги промовираат своите производи и воедно да ја зголеми свеста на потрошувачите за постоење на платформата https://efarm.mk/. Новинарот заедно со фотографот и проектниот координатор ќе изврши теренски посети на земјоделците со цел да ги подготви промотивните стории. Дополнително, новинарот ќе подготви прирачник со најдобри практики на платформата https://efarm.mk/ и соопштение за регионалниот настан.

За успешно спроведување на оваа активност експертот ќе биде ангажиран на петнаесет (15) работни дена во периодот март 2023 – јануари 2024 година.

Одговорност

Новинарот одговара пред проект менаџерот на НФФ и координаторот на проектот НФФ.

Експертот мора да поседува:

– Новинарски техники за пишување

– Новинарска етика

– Многу добри комуникациски вештини за управување

– Одлични писмени и вербални комуникациски вештини

– Просечно работно познавање на англиски деловен јазик

– Добро работно познавање на Microsoft Office

Експертот мора да има искуство во:

 • Соодветно образование и/или професионално искуство
 • Тригодишно искуство во подготовка на новинарски текстови за веб-страници
 • Тригодишно искуство со граѓанскиот сектор
 • Искуство со рурален и локален развој
 • Искуство во производи за комуникација

Новинарот мора да биде способен:

 • Работа во краток временски период
 • Организација и работа во тим
 • Спречување и решавање на конфликти

Обврските и одговорностите на новинарот се:

– Пишување текстови за платформата www.efarm.mk

– Пишување текстови за земјоделците кои ќе ги промовираат нивните производи на платформата

– Учество во подготовката на прирачникот со најдобри практики за економско вклучување на лицата со попреченост во земјоделскиот сектор и производството на храна

– Подготвување на соопштенија за регионален настан каде ќе бидат вклучени прирачник и соопштение за www.efarm.mk

Време: Новинарот ќе биде ангажиран за период од петнаесет (15) работни дена . Оваа активност е дел од буџетската линија: 2.4. Во текот на работата, од новинарот се бара да пополни пополнува листа за идентификување на временската рамка за активностите кои ги реализира, како што е наложено од раководителот на проектот и координаторот на проектот.

Во текот на работата, од новинарот се бара да пополни пополнува листа за идентификување на временската рамка за активностите кои ги реализира, како што е наложено од раководителот на проектот и координаторот на проектот.

 

 

 

Календар за услови на работа

Период

10 Март 2023 – 22 Јануари 2024

Активности

– Пишување текстови за платформата www.efarm.mk

– Пишување текстови за земјоделците кои ќе ги промовираат нивните производи на платформата

– Подготвување прирачник со најдобри практики за економско вклучување на лицата со попреченост во земјоделскиот сектор и производството на храна

– Подготвување соопштенија за регионален настан каде ќе бидат вклучени прирачник и соопштение за www.efarm.mk

 

III. Процедура за аплицирање:

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи:

 • Ажурирана биографија која јасно укажува на претходно работно искуство
 • Финансиска понуда изразена во МКД, бруто дневница со вклучен персонален данок и вкупен бруто износ со вклучен персонален данок за 15 работни дена

 

Сите документи треба да се достават по е-пошта на следните мејлови одеднаш angela.samardzik@nff.org.mk  и nff@nff.org.mk  до 6.03.2023 година (понеделник)

III. Евалуација на понудите

Некомплетните апликации и/или апликациите примени по истекот на рокот нема да бидат земени предвид.

Понудите ќе се оценуваат според следните критериуми:

Принципот на оценување на најдобра понуда е метод со кој се бодува за да се оцени комбинацијата на CV, односно претходно искуство (40%) и финансиска понуда/предлог (60%)

Начин на плаќање

Плаќањето ќе се врши месечно и по доставување на сите очекувани барања вклучувајќи ја и  листата за идентификување на временската рамка за активностите кои биле реализирани. Откако барањата ќе бидат доставени и одобрени од менаџерот на проектот НФФ, ќе се изврши исплатата на вкупниот договорен надомест

ToR Journalist GIZ