P9408, „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“

I. Позадина

Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој ги обединува напорите на 43 локални земјоделски организации и задруги, кои го претставуваат гласот на повеќе од 3.000 членови и соработуваат со речиси сите клучни играчи во секторот земјоделство и агробизнис.

Националната федерација на фармери го прошири опсегот на дејствување. Тоа значи дека покрај земјоделците, земјоделските здруженија и земјоделските задруги, организацијата ќе продолжи да ги зајакнува и поддржува ранливите категории во руралните средини, поголема поддршка за младите и жените и нивно директно вклучување во развојот на земјоделството преку одлучување и активно делување.

Покрај земјоделството, еден од главните фокуси на организацијата е и руралниот развој, односно справување со проблемите и предизвиците со кои се соочува руралното население, како што се сиромаштијата и ограничените пристапи на руралното население до здравствените услуги, образованието, правото за информирање и моќ на одлучување.

Главниот столб на дејствување е лобирање за дефинирање на проблемите од терен и со заедничка работа и анализа ќе се презентира пред надлежните институции за изнаоѓање заедничко решение, кое е во интерес на земјоделците и благосостојбата на целата наша држава.

Фокусот на Националната организација на фармери, која ќе продолжи да функционира под слоганот „Заедно за успех“ и логото што го симболизира трудот и производството на нашите земјоделци, е решавање на најголемите проблеми, а тоа е пласманот и квалитетното производство. Мисијата на ребрендираната организација е ОРГАНИЗИРАН ФАРМЕР ЛИДЕР ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Визијата кон која се стремиме е – ПРОФИТАБНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО – СТАБИЛНО СЕЛО.

Од мај 2021 година, NFF го спроведува проектот „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и производители од руралните области со цел зголемен приход“ кој е поддржан од Sida и We Effect.

Очекуваните резултати од проектот се следните:

Резултат 1: Руралните претпријатија, малите земјоделци/производители, растат и обезбедуваат повеќе приходи и можности за вработување за луѓето од руралните средини, особено за жените и младите. Фокусот овде ќе го олесни пристапот до пазарот за актерите кои ги зајакнуваат руралните жени и млади. Во моментов, пазарните врски за продажба на производи се прекинати за малите земјоделци/производи, што доведува до низок приход на руралната целна група, што ги турка во сиромаштија.

Резултат 2: Зголемени организациски капацитети и финансиска одржливост на НФФ. Како организација заснована на членство, НФФ ги застапува интересите на земјоделците и руралното население во земјата. Таа има развиено членство со збир на бесплатни услуги на кои само членовите имаат право. Во последните неколку години како резултат на претходниот проект за Институционална поддршка на НФФ, организацијата ја подобри својата внатрешна организација, управување, воведе процедури, книга на правила, книга на однесување и други административни и управувачки алатки кои ги подобрија перформансите и влијанието на нашата работа. Фокусот овде е организацискиот развој и финансиската одржливост како клучна за да се продолжи со активностите за лоби и застапување и да се развијат нови услуги за да се обезбедат нови извори на приход.

II.Предмет на набавка

Предмет на набавка е набавка на амбалажа за пакување на јаболка (дрвени гајби) во рамките на интервенцијата „Школска шема-Пилот проект Јаболко“ дел од проектот „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и производители од руралните области со цел зголемен приход“ поддржан од шведски развојна организација We effect и Шведска меѓународна агенција за развојна соработка.

Специфичните испораки на компанијата се детално опишани подолу:

Вид на пакување/амбалажа за јаболка Димензии Количина
Дрвена гајба ( материјал дрво топола) 600x400x250mm 20.500

 

Димензии на амбалажата ( гајба)

Должина 600 мм

Ширина  400 мм

Висина  250 мм

 

Очекувано време за испорака на набавената амбалажа:

  • Избраната компанија/добавувач треба да ја достави амбалажата до избрана компанија откупувач во Ресен во рок од најмногу 7 календарски дена од денот на потпишувањето на договорот
  • Понудената цена мора да ги вклучува трошоците за испорака на амбалажата до Ресен.

 

Средства за мерење/верификација на комплетирање

 

Месец Достигнување Средства за верификација
8 Декември 2022

 

Ангажман на компанијата Потпишан договор со избран добавувач
9 Декември 2022

 

Доставена амбалажа за јаболко

(дрвени гајби)

Фактура и испратница

Проектна активност 4.2.1.2 Интервенциска област-Школска шема пилот проект Јаболко

Буџетска ставка: 4.2.1.2.6 Стандардизација на производ

III. Патни трошоци

Не се предвидени

 

IV. Координација и известување

Добавувачот директно ќе комуницира со Координаторот за организациски развој за навремена испорака на амбалажата.

V.  Барања за квалификација

Задолжителни технички критериуми:

  • Минимум 2 години професионално искуство во продажба на репроматеријали во земјоделството

 

VI. Процедура за аплицирање:

Компаниите за овој ToR треба да ги достават следните документи:

  • Ажурирано портфолио на компанијата (што укажува на работа на претходни слични набавки)
  • Финансиска понуда. Единечна цена по 1 парче и вкупно. Понудата треба да биде изразена во МКД со вклученo ДДВ. Во цената треба да бидат вклучени трошоците за испорака.
  • Техничка понуда на амбалажата ( вид, димензии/карактеристики на понудената амбалажа). Фотографијата на амбалажата не е задолжителна, но се претпочита.
  • Тековна состојба на издавањето на компанијата од Централниот регистар на РСМ, не постара од 6 месеци
  • Потпишана изјава за односи (изјавата може да се преземе од веб-страницата на НФФ Јавен повик)

Понудите да се достават на е-пошта nff@nff.org.mk и vidanka.martinovska@nff.org.mk најдоцна до 5 Декември 2022 година (понеделник).

VII.Евалуација на понудите:

Понудите со некомплетна документација и/или понуди пристигнати по истекот на рокот нема да бидат земени предвид.

Понудите ќе се оценуваат според следните критериуми:

Принципот на најдобра вредност за парите ќе се земе предвид со користење на метод на бодување за да се оцени комбинацијата на портфолиото на компанијата и карактеристиката на понудената амбалажа во согласност со барањата на овој јавен повик (30%) и финансиската понуда/предлог (70%)

VIII. Услови на плаќање

Плаќањето ќе се врши во рок од 3 дена по испораката на пакувањето.

Откако амбалажата ќе биде испорачана од добавувачот и одобрена од Проект менаџер-Координатор за организациски развој, ќе се изврши исплата на вкупниот договорен износ.

IX. Изјава за односи

Добавувачот ќе опише дали нивната организација/вработени имаат какви било деловни или лични односи со тесно поврзаните страни од НФФ и We Effect, нејзината регионална канцеларија во Скопје, нејзините управни тела и вработени или со слични тела/лица на Клиентот.

Тесно поврзана страна (лица, физички или правни) според дефиницијата на We Effect се смета лице кое има можност да врши контрола или значително влијание врз другото лице кога станува збор за финансиско и оперативно одлучување во врска со некоја активност. Целта на Изјавата е да ги открие таквите информации што го прават процесот на аплицирање и евалуација потранспарентен и ги поддржува понудите во нејзината релевантност според условите на отворениот пазар.

ToR procurement of apple packaging gajbi
Декларација за непостоење на конфликт на интереси МСД