Сокот е произведен од земјоделското стопанство на Пере и Рахела Транталовски, кои се регитрирани оператори на храна според правилникот за куќен праг. “Преспино “е дел од интервенцијата на Националната федерација на фармери во рамките на проектот „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и производители на храна од руралните области со цел зголемен приход “поддржан од Шведската организација за развој We Effect и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Sida.