Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како основна алатка го има лобирањето и застапувањето на земјоделците и реализацијата на активности во подобрување на бизнис опкружувањето, едукација и информирање на земјоделците во насока на зголемување на продуктивноста и конкурентноста. НФФ посветува посебно внимание на младите и жените, родовата еднаквост и намалувањето на сиромаштијата во руралните средини.

Националната Федерација на фармери, Скопје, има потреба од набавување на пчеларска опрема во рамките проектот „Организациски развој на НФФ и подобрени врски со пазарот за малите земјоделци и производители од рурални области со цел зголемување на приходите (Market System Development- P9408)” поддржан од Шведската организација за развој We effect и Sida.

Специфики на испораката од страна на фирмата:

Испорака на 22 комплети пчеларска опрема за лична употреба. 1 комплет треба да содржи пчеларско оддело, пчеларска четка, дималка, ракавици, пчеларски нож, електричен лепач за восок.

Очекувано времетраење на договорот

Договорот со добавувачот ќе биде  склучен од 10 февруари до 20 март 2022

Задолжителни технички критериуми:

      • Минимум 5 години професионално искуство во продажба на опрема за заштита на пчеларството и пчеларски материјали

Начин на  аплицирање:

Фирмите  за овој ToR треба да ги достават следните документи:

• Ажурирано портфолио на фирмата (што укажува на работа на претходни слични ангажмани)

• Тековна состојба на фирмата издадена од Централен регистар на РСМ, не постара од 6 месеци

• Финансиска понуда. Понудата треба да биде изразена во МКД со вклучен ДДВ

•  Поднесување на  Изјава за непостоење на конфликт на интереси за фирмата  ,  е задолжителна

Доставување на понудата на e-mail адреса.

Понудата да биде комплетирана и испратена на e-mail  nff@nff.org.mk

 и vidanka.martinovska@nff.org.mk, заклучно со 7.02.2022 (понеделник)

Евалуација на понудите:

Понудите со комплетна документација и/или понуди пристигнати по истекот на рокот, нема да бидат земени в предвид. Понудите ќе се оценуваат според следните критериуми:

40% претходна или слична работна задача

60% најповолна финансиска понуда

Целосниот опис на активноста е наведена во прикачениот документ, и воедно е прикажена и декларацијата која треба да се потпише.

 

ToR company for procurement of equipment for beekeeping

 

Deklaracija-za-nepostoenje-na-konflikt-na-interes-1