Документарен филм за проектот ,,Од попреченост до обезбеденост со храна” / From Disability to FoodAbility кој се имплементира од Националната федерација на фармери со поддршка на Шведската организација за развој We Effect и Radiohjalpen. Ова е прв проект во Република Северна Македонија, кој ги истакна проблемите и предизвиците на лицата со попречености во руралните средини и овозможи да се слушне нивниот глас. Посебен фокус во рамките на проектот е даден на зајакнување на капацитетот на секој поединец и индиректно зајакнување на семејството, поттикнување на руралниот развој .

Documentary film for the results of the project “From Disability to FoodAbility” implemented by the National Federation of Farmers with the support of the Swedish Development Organization We Effect and Radiohjalpen.
This is the first project in the Republic of Northern Macedonia, which highlighted the problems and challenges of people with disabilities in rural areas and made their voices heard. A special focus within the project is given to strengthening the capacity of each individual and indirectly strengthening the family, encouraging rural development.