Главната цел на оваа набавка е да се ангажира компанија која ќе подготви дизајн и печатење на прирачник со совети за производство на зеленчук и прирачник за самопретставување со цел зголемување на знаењето на лицата со попреченост преку дистрибуирање на прирачници и постигнување поголема видливост на проектот.

Очекувани задачи од страна на ангажиранaта компанија се:

  • Очекувани испораки се:
  •  Дизајн и печатење на еден прирачник со совети за производство на зеленчук во 1000 примероци, 15 страници, формат А4 во целосна боја
  •  Дизајн и печатење на еден прирачник за самопретставување на лица со посебни потреби во 200 примероци, формат А4 во боја на 30 страници

Постапка за аплицирање:

Заинтересираните компании за овој јавен повик треба да ги достават следните конкретни документи:

Ажурирано професионално портфолио на компанијата јасно укажува на претходни слични задачи

Финансиски предлог со детален преглед на трошоците со јасно назначување на износите за секој од очекуваните испораки како и вкупниот бруто износ потребен за реализација на сите испораки.

Декларација/изјава за немање конфликт на интерес

Документите и финансиската понуда / предлог треба да се достават по е-пошта daniela.antonovska@nff.org.mk  и nff@nff.org.mk најдоцна до 1 – ви декември  2021 до 16.00 часот

Доколку имате дополнителни прашања во врска со овој повик, може да не контактирате на следната е-поштa daniela.antonovska@nff.org.mk  не подоцна од 30 ноември  2021

Поднесување на Декларацијата за немање конфликт на интерес со објавувачот на овој повик и со организацијата донатор на проектот е задолжително за апликантот.

Целосниот опис на активноста е наведена во прикачениот документ, и воедно е прикажена и декларацијата која треба да се потпише.

Terms-of-Reference-Templet-We-Effect-Engagement-of-company-for-printing-and-design1-1.docx

NFF-deklaracija