Главната цел на оваа набавка е ангажирање на експерт за административна, електронска и визуелна интеграција на корисниците на проектот со платформата за онлајн продажба на е-фарм.

Очекувани задачи од страна на ангажираниот експерт  се:

• Преглед на добиениот фото и текст материјал од корисниците на проектот во формат за веб-страница

• Адаптација на е-платформата за нови податоци

• Интеграција на корисниците на е-платформата Врз основа на спроведувањето на Активноста

Очекуван обем на работа, односно време за испорака на услугата

• Ескпертот ќе биде ангажиран 10 работни дена за период од 6-ви до 30-ти декември.

Сите клучни активности како што е опишано во табелата треба да се финализираат до 20 декември.

Задолжителни технички критериуми:

• Најмалку 10 години професионално искуство во ИТ сектори онлајн платформи

• Најмалку 1 година специфично искуство со земјоделство, агробизнис или рурални области

• Универзитетско образование

 Се препорачува да има:

• Разбирање на концептот на работа/ запознајте се со онлајн платформата за продажба • Разбирање на состојбата на лицата со попреченост во заедницата

Постапка за аплицирање:

Заинтересираните експерти за овој јавен повик треба да ги достават следните конкретни документи:

• Ажурирана професионална биографија која јасно ги наведува задолжителните критериуми

• Финансиски предлог со дневен надомест, цена на ден во МКД

• Декларација/изјава за немање конфликт на интерес

 • Документите и финансиската понуда / предлог треба да се достават по е-пошта daniela.antonovska@nff.org.mk  и nff@nff.org.mk најдоцна до 3 – ви декември  2021 до 16.00 часот

• Доколку имате дополнителни прашања во врска со овој повик, може да не контактирате на следната е-поштa daniela.antonovska@nff.org.mk  не подоцна од 1 декември 2021

• Поднесување на Декларацијата за немање конфликт на интерес со објавувачот на овој повик и со организацијата донатор на проектот е задолжително за апликантот.

Целосниот опис на активноста е наведена во прикачениот документ, и воедно е прикажена и декларацијата која треба да се потпише.

тор-за-екперт-админис-електроснка-визулена-интеграција-1

NFF-deklaracija-1

PDF Embedder requires a url attribute