Kаталогот на земјоделски производи на производители на семејства на лица со попречености е изработен во рамки на проектот „From Disability to FoodAbility“ кој го спроведува Националната федерација на фармери со поддршка на Шведската организација за развој We Effect и Radiohjalpen. Како надворешна екпертиза на полето на лица со попреченост во овој проект е вклучен Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје. Каталогот има информативен карактер и во него се прикажани лицата со попреченост во руралните средини и производите произведени од нив и нивните семејства во пластениците и на фармите.

Каталог-22.10.2021pdf-1final-1