Датум на објавување на повикот 27.10.2021 година

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Националната федерција на фармери (НФФ) е здружение за земјоделскиразвој кое ги застапува земјоделците од сите региони на национално ниво и од сите земјоделски потсектори. НФФ има за цел да ги штити економските, социјалните и културните интереси и работи на подобрување на пазарните и производствените услови, во насока на одржлив развој и висок квалитет на земјоделството и руралниот развој.

Во периодот од јули 2019 до декември 2021 година Националната федерација на фармери го имплементира проектот “From Disability to FoodAbility” со поддршка на Шведската организација за развој We Effect и Radiohjаlpen. Како надворешна експертиза на полето на лица со попреченост во овој проект е вклучен Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје. 

Проектот има за цел да придонесе кон подобрување на состојбата на лицата со попреченост – деца и возрасни со интелектуална и физичка попреченост и нивните семејства кои живеат во руралните области. Предвидените проектни активности ќе придонесат за социјално и економско зајакнување на лицата со попреченост и нивните семејства во руралните области преку инфраструктурни интервенции и прилагодувања во начинот на производство на храна како што се пластениците и градините за производство на зеленчук.

Семејствата  ќе бидат насочени кон производство на производи со додадена вредност (еколошки, преработени) со можност за производство во текот на целата година. Производите ќе бидат наменети за членовите на семејствата со што ќе се обезбеди храна за сопствени потреби и можност за дополнителни приходи преку продажба на вишокот производи.

Набавувач на услугите: Здружение за земјоделски развој Национална федерација на фармери, со седиште на улица Гиго Михајловски бр.4/1-1, Скопје

Предмет на набавка: Предмет на набавка е набавка на добра ( земјоделски репроматеријали, опрема и алат и концентрат/суровини за сточарска фарма) за потребите на проектот “From Disability to FoodAbility” кој го спроведува Националната федерација на фармери. Детален опис на предметот на набавка е даден во техничката спецификација која е составен дел на овој повик.

ПОДГОТОВКА НА ПОНУДАТА

Право на учество:

Право да достави понуда има секое заинтересирано правно лице кои на пазарот или во постапката за набавка го нудат предметот на набавка.

Услови кои треба да ги исполнува понудувачот е:

 1. минимум 3 години работно искуство
 2. минимум годишни приходи од 2.000.000 мкд остварени во 2020 година
 3. покриеност на работа на целата територија на државата
 4. портфолио за реализација на слични или исти набавки (минимум 5) поврзани со предметот на оваа набавка.

Предметот на набавка е делив на два дела (Дел 1 и Дел 2). Правното лице може да поднесе понуда за само 1 (еден) дел од техничката спецификација или за двата дела од техничката спецификација.  Дел 1 од техничката спецификација не е делив. Дел 2 од техничката спецификација не е делив.

Трошоци за поднесување на понуда

Понудувачот ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата.

Цена на понудата

Во цената на понудата треба да се вметнати сите трошоци ( транспортни трошоци за достава до крајните корисници и др.трошоци). Цените треба да се изразат  единечно  и вкупна цена на понудата со вклучено ДДВ, во денари, согласно Образецот за финансиска понуда којшто е составен дел на овој повик.

Рок на извршување

Реализацијата на набавката наведени во техничката спецификација треба биде во рок од 20 календарски денови од денот на потпишување на договорот.

Начин на плаќање

Националната федерација на фармери со избраниот правен субјект ќе склучи Договор за набавка.

Плаќањето ќе се врши вирмански по доставена фактура до седиштето на Националната федерација на фармери.

Исплата ќе биде на две рати и тоа:

 • прва рата во износ од 30% од вкупниот бруто износ на понудената и прифатена цена во рок од 15(дена) од денот на склучување на договорот
 • втора рата во износ од  70% од вкупниот бруто износ на понудената и прифатена цена во рок од 15(дена) по завршување на доставата и одобрување на завршените обврски согласно Договорот за набавка

Период на важност на понудата

Понудата што ќе ја даде понудувачот треба да биде со важност од 30 (триесет) календарски дена.

НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Краен рок за доставување на понудите е  09.11.2021 година, до 12:00 часот

Понудите се доставуваат по електронска пошта (e-mail) на 2 адреси истовремено

nff@nff.org.mk и vidanka.martinovska@nff.org.mk  

Понудите испратени по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да бидат разгледувани.

Понудувачите кои се заинтересирани да поднесат понуда ќе добијат појаснувања или одговори на прашања поврзани со предметот на набавка за што можат да се обратат на е-маил vidanka.martinovska@nff.org.mk најдоцна 3 работни дена пред истекот на рокот за доставување на понудите, односно најдоцна до 04.11.2021 до 12.00 часот.

ЕЛЕМЕНТИ НА ПОНУДАТА

Понудата треба да е составена од следниве елементи:

 1. Техничка понуда
  1. Опис на земјоделски репроматеријали, алат  и опрема соодветно на набавката која се бара во дел 1 од техничката спецификација. Достава на каталог ( незадолжително).
  1. Опис на концентрат и суровини за сточарска фарма, иноксни ведра и дезинфекциони средства согласно дел 2 од техничка спецификација
  1. Понудувачот да достави биографија на компанијата
  1. Краток опис на најмалку 3 реализирани проекти со наведени тип на услуга, локација на спроведување на проектот и референца (контакт телефонски број/е-маил)  
  1. Референци од претходни клиенти, доколку има ( незадолжително)
  1. Тековна состојба од Централен регистер на РСМ не постара од 6 (шест) месеци
  1. Изјава за професионална способност (Прилог бр.1)
  1. Изјава за остварени минимум годишни приходи од претходната година (Прилог бр.2)
  1. Изјава за судир на интереси ( Прилог бр.3)
 • Финансиска понуда
  • Образец на финансиска понуда (составен дел на повикот)
Критериум за избор на најповолна понуда
Во процедурата за избор ќе се применуваат следниве критериуми:
·       Биографија и портфолио на компанија/понудувач – 30 поени
·       Цена – 70 поени
 
Испорака на услугите на предметот на набавката
За дел 1 од техничката спецификација – место на испорака на земјоделски репроматеријали, опрема и алат на 28 корисници треба да се изврши на следните локации:
·       Скопје   ( Љуботен, Виниче, Зелениково, Ржаничино)
·       Македонски Брод   (Долни Манастирец, Сланско и Пласница)
·       Тетово  ( Подбреѓе, Јанчиште, Беловиште)
·       Гостивар   (Балин дол)
·       Кочани   (Спанчево, Соколарци, Зрновци)
·       Струмица (Владевци, Секирник)
·       Велес  (Чалошево, Чашка)
·       Свети Николе  ( Кнежје и Дорфулија)
 
За дел 2- место на испорака на суровини/концентрат за сточарска фарма на локација:
·       Скопје ( с.Долно Количани)
·       Св. Николе (Ерџели

Датум на објавување на повикот 27.10.2021 година

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Националната федерција на фармери (НФФ) е здружение за земјоделскиразвој кое ги застапува земјоделците од сите региони на национално ниво и од сите земјоделски потсектори. НФФ има за цел да ги штити економските, социјалните и културните интереси и работи на подобрување на пазарните и производствените услови, во насока на одржлив развој и висок квалитет на земјоделството и руралниот развој.

Во периодот од јули 2019 до декември 2021 година Националната федерација на фармери го имплементира проектот “From Disability to FoodAbility” со поддршка на Шведската организација за развој We Effect и Radiohjаlpen. Како надворешна експертиза на полето на лица со попреченост во овој проект е вклучен Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје. 

Проектот има за цел да придонесе кон подобрување на состојбата на лицата со попреченост – деца и возрасни со интелектуална и физичка попреченост и нивните семејства кои живеат во руралните области. Предвидените проектни активности ќе придонесат за социјално и економско зајакнување на лицата со попреченост и нивните семејства во руралните области преку инфраструктурни интервенции и прилагодувања во начинот на производство на храна како што се пластениците и градините за производство на зеленчук.

Семејствата  ќе бидат насочени кон производство на производи со додадена вредност (еколошки, преработени) со можност за производство во текот на целата година. Производите ќе бидат наменети за членовите на семејствата со што ќе се обезбеди храна за сопствени потреби и можност за дополнителни приходи преку продажба на вишокот производи.

Набавувач на услугите: Здружение за земјоделски развој Национална федерација на фармери, со седиште на улица Гиго Михајловски бр.4/1-1, Скопје

Предмет на набавка: Предмет на набавка е набавка на добра ( земјоделски репроматеријали, опрема и алат и концентрат/суровини за сточарска фарма) за потребите на проектот “From Disability to FoodAbility” кој го спроведува Националната федерација на фармери. Детален опис на предметот на набавка е даден во техничката спецификација која е составен дел на овој повик.

ПОДГОТОВКА НА ПОНУДАТА

Право на учество:

Право да достави понуда има секое заинтересирано правно лице кои на пазарот или во постапката за набавка го нудат предметот на набавка.

Услови кои треба да ги исполнува понудувачот е:

 1. минимум 3 години работно искуство
 2. минимум годишни приходи од 2.000.000 мкд остварени во 2020 година
 3. покриеност на работа на целата територија на државата
 4. портфолио за реализација на слични или исти набавки (минимум 5) поврзани со предметот на оваа набавка.

Предметот на набавка е делив на два дела (Дел 1 и Дел 2). Правното лице може да поднесе понуда за само 1 (еден) дел од техничката спецификација или за двата дела од техничката спецификација.  Дел 1 од техничката спецификација не е делив. Дел 2 од техничката спецификација не е делив.

Трошоци за поднесување на понуда

Понудувачот ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата.

Цена на понудата

Во цената на понудата треба да се вметнати сите трошоци ( транспортни трошоци за достава до крајните корисници и др.трошоци). Цените треба да се изразат  единечно  и вкупна цена на понудата со вклучено ДДВ, во денари, согласно Образецот за финансиска понуда којшто е составен дел на овој повик.

Рок на извршување

Реализацијата на набавката наведени во техничката спецификација треба биде во рок од 20 календарски денови од денот на потпишување на договорот.

Начин на плаќање

Националната федерација на фармери со избраниот правен субјект ќе склучи Договор за набавка.

Плаќањето ќе се врши вирмански по доставена фактура до седиштето на Националната федерација на фармери.

Исплата ќе биде на две рати и тоа:

 • прва рата во износ од 30% од вкупниот бруто износ на понудената и прифатена цена во рок од 15(дена) од денот на склучување на договорот
 • втора рата во износ од  70% од вкупниот бруто износ на понудената и прифатена цена во рок од 15(дена) по завршување на доставата и одобрување на завршените обврски согласно Договорот за набавка

Период на важност на понудата

Понудата што ќе ја даде понудувачот треба да биде со важност од 30 (триесет) календарски дена.

НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Краен рок за доставување на понудите е  09.11.2021 година, до 12:00 часот

Понудите се доставуваат по електронска пошта (e-mail) на 2 адреси истовремено

nff@nff.org.mk и vidanka.martinovska@nff.org.mk  

Понудите испратени по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да бидат разгледувани.

Понудувачите кои се заинтересирани да поднесат понуда ќе добијат појаснувања или одговори на прашања поврзани со предметот на набавка за што можат да се обратат на е-маил vidanka.martinovska@nff.org.mk најдоцна 3 работни дена пред истекот на рокот за доставување на понудите, односно најдоцна до 04.11.2021 до 12.00 часот.

ЕЛЕМЕНТИ НА ПОНУДАТА

Понудата треба да е составена од следниве елементи:

 1. Техничка понуда
  1. Опис на земјоделски репроматеријали, алат  и опрема соодветно на набавката која се бара во дел 1 од техничката спецификација. Достава на каталог ( незадолжително).
  1. Опис на концентрат и суровини за сточарска фарма, иноксни ведра и дезинфекциони средства согласно дел 2 од техничка спецификација
  1. Понудувачот да достави биографија на компанијата
  1. Краток опис на најмалку 3 реализирани проекти со наведени тип на услуга, локација на спроведување на проектот и референца (контакт телефонски број/е-маил)  
  1. Референци од претходни клиенти, доколку има ( незадолжително)
  1. Тековна состојба од Централен регистер на РСМ не постара од 6 (шест) месеци
  1. Изјава за професионална способност (Прилог бр.1)
  1. Изјава за остварени минимум годишни приходи од претходната година (Прилог бр.2)
  1. Изјава за судир на интереси ( Прилог бр.3)
 • Финансиска понуда
  • Образец на финансиска понуда (составен дел на повикот)
Критериум за избор на најповолна понуда
Во процедурата за избор ќе се применуваат следниве критериуми:
·       Биографија и портфолио на компанија/понудувач – 30 поени
·       Цена – 70 поени

 

Испорака на услугите на предметот на набавката
За дел 1 од техничката спецификација – место на испорака на земјоделски репроматеријали, опрема и алат на 28 корисници треба да се изврши на следните локации:
·       Скопје   ( Љуботен, Виниче, Зелениково, Ржаничино)
·       Македонски Брод   (Долни Манастирец, Сланско и Пласница)
·       Тетово  ( Подбреѓе, Јанчиште, Беловиште)
·       Гостивар   (Балин дол)
·       Кочани   (Спанчево, Соколарци, Зрновци)
·       Струмица (Владевци, Секирник)
·       Велес  (Чалошево, Чашка)
·       Свети Николе  ( Кнежје и Дорфулија)

 

За дел 2- место на испорака на суровини/концентрат за сточарска фарма на локација:
·       Скопје ( с.Долно Количани)
·       Св. Николе (Ерџелија)

 

Образец-на-финансиска-понуда-1

Прилог-1-2-3-Изјави-за-понудувачите