Невладиниот сектор е моќен двигател на промените во општеството. Ја поздравувам кампањата на Националната федерација на фармери „Купувајте домашни земјоделски производи“ со која се свртува вниманието на потрошувачите, при пазарењето да одбираат домашни производи. Ова е тренд во многу европски земји. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство стави во функција два правилници популарно познати како Правилници за продажба од куќен праг, кои имаат за цел олеснување на продажбата на производи од растително и животинско потекло. Со ова се овозможи фармерите да можат директно да ги пласираат своите производи до крајниот потрошувач, но притоа мора да задоволат одредени хигиенски критериуми. Со ваквата рамка, продажбата на малото индивидулано земјоделско производство е ставено во законска рамка и земјоделците можат да ги продаваат своите производи на легален начин. Купувачите пак, сега знаат дека сите кои на овој начин продаваат, ги имаат запазено условите за хигина предвидени со правилниците, што несомнено ќе допринесе да се зголеми купувањето на домашни производи без сомнеж за нивната санитарна исправност. Тоа е она што министерството го овозможи за да ја поттикне трговската продуктивност на нашите мали производители кои продаваат на локалното население. Сметам дека ние како институција и Вие како невладин сектор, секој на свој начин и во рамките на своите надлежности, заеднички допринесуваме за нашето земјоделство, за земјоделците но и за домашните потрошувачи да имаат достапна свежа храна од домашно земјоделско производство.

Корона кризата дефинитивно на сите ни покажа колку е значајно домашното земјоделско производство, да се произведува она што има поголема побарувачка, да се наоѓаат нови пазари, да се прилагодува производството на потребите на домашниот пазар и домашните преработувачи. Факт е дека домашното производство е најсигурно за граѓаните и за домашните преработувачи. Ова се надевам ќе придонесе за поголем развој на договорното производство, на кооперантските односи во кои земјоделците ќе знаат за кого произведуваат и по однапред договорена цена. На тој начин ќе има поголема стабилност и сигурност.Исто така се надевам дека со наша помош преку мерките на МЗШВ ќе ги мотивираме земјоделците да се здружуваат, да формираат земјоделски задруги, кооперативи и на тој начин заеднички да делуваат, да зајакнуваат.

Sa e rëndësishme është blerja e produkteve bujqësore nga qytetarët tanë, si i shihni ju personalisht fushatat e tilla të ndërmarra nga sektori joqeveritar dhe çfarë duhet të bëhet në të ardhmen nga institucionet shtetërore në mënyrë që të ruajmë prodhimin tonë bujqësor dhe ta avancojmë edhe më tej atë?
Sektori joqeveritar është një nxitës i fuqishëm i ndryshimit në shoqëri. Unë e mirëpres fushatën e Federatës Kombëtare të Fermerëve “Bleni prodhime të brendshme bujqësore” e cila tërheq vëmendjen e konsumatorëve për të zgjedhur produktet vendase kur bëjnë pazar. Kjo gjë është trend në shumë vende evropiane. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit ka vendosur dy rregullore të njohura gjerësisht si “Rregullat e shitjeve shtëpiake”, të cilat synojnë të lehtësojnë shitjen e produkteve bimore dhe shtazore. Kjo i lejon fermerët të jenë në gjendje të shesin produktet e tyre drejtëpërdrejtë te konsumatori përfundimtar, por ata duhet në fillim të plotësojnë disa kritere sanitare. Me këtë kornizë, shitja e prodhimeve individuale të vogla bujqësore është rrumbulaksuar me një kornizë ligjore, me të cilën fermerët mund të shesin prodhimet e tyre në mënyrë të ligjshme. Nga ana tjetër, blerësit tani e dinë që të gjithë ata që shesin në këtë mënyrë kanë përmbushur kërkesat sanitare të përcaktuara në rregullore, gjë që ka ndikuar në rritjen e blerjes së produkteve vendase e që padyshim kanë siguri sanitare. Kjo është ajo që ministria ka bërë për të rritur produktivitetin tregtar të prodhuesve tanë të vegjël që shesin te popullata lokale. Besoj se ne si institucion dhe ju si sektor joqeveritar, secili në mënyrën e vet dhe brenda kompetencave të tij, bashkarisht kontribuojmë në bujqësinë tonë, që fermerët dhe konsumatorët vendas të kenë në dispozicion ushqim të freskët nga prodhimi i brendshëm bujqësor.
Kriza me pandeminë e Covid 19 na ka treguar përfundimisht të gjithëve se sa i rëndësishëm është prodhimi i brendshëm bujqësor, për të prodhuar atë që është më e kërkuar, për të gjetur tregje të reja, për të rregulluar prodhimin me nevojat e tregut të brendshëm dhe përpunuesve vendas. Fakt është se prodhimi vendas është më i sigurti për qytetarët dhe për përpunuesit vendas. Shpresoj se kjo do të kontribuojë në zhvillimin më të madh të procedurave kontraktuale, marrëdhënieve bashkëpunuese në të cilat fermerët do të dinë për kë prodhojnë dhe me një çmim të rënë dakord më parë. Në këtë mënyrë do të ketë një stabilitet dhe siguri më të madhe. Unë gjithashtu shpresoj që me ndihmën tonë përmes masave të MBPEU-së t’i motivojmë fermerët të bashkohen, të formojnë kooperativa bujqësore dhe kështu të veprojnë së bashku, për t’u forcuar.