На јубилејната конференција по повод 100 години од основањето на Филозофскиот факултет во Скопје со посебна панел сесија се презентирани активностите и досегашните резултати постигнати од проектот „From Disability to FoodAbility”, имплементиран од Националната федерација на фармери со поддршка на Шведската организација за развој We Effect и Radiohjаlpen. Како надворешна експертиза на полето на лица со попреченост во овој проект е вклучен Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје. 

Со поздравен говор на сесијата се обрати Стеван Орозовиќ, извршен директор на НФФ кој истакна дека целта на проектот е да се поттикне  и помогне на семејствата кои живеат во рурални средини и нивни членови, лицата со попречености да ги развијат своите знаења и вештини  во однос на своите основни права, нивно вклучување во процесите на донесување одлуки, зајакнување на мерките за поддршка на локално ниво и подобрување на политиките на национално ниво. Во рамкте на проектот се мапирани 30 семејствa во чии семејни дворови започнаа да се градат градини или пластеници за производство на земјоделски производи.

 Резултатите и анализите на сесијата беа презентирани од професорите: Наташа Станојковска – Трајковска, Софија Георгиевска, Оливера Рашиќ – Цаневска, Александра Каровска Ристовска, Ристо Петров од  Филозофски факултет и  Димитар Ковачевски од Универзитет Американ колеџ, Скопје. Целосната сесија ќе биде споделена овие денови на фацебоок страната на НФФ.

Националната федерација на фармери им го честита уште еднаш големиот јубилеј на најстариот факултет во државата – Филозофски факултет и им посакува долгогодушен успех и развој.

At the jubilee conference on the occasion of 100 years since the founding of the Faculty of Philosophy in Skopje, a special panel session was dedicated to the  activities and results achieved so far from the project “From Disability to FoodAbility,”implemented by the National Federation of Farmers with the support of the Swedish Development Organization We Effect and Radiohjalpen. The Institute for Special Education and Rehabilitation at the Faculty of Philosophy in Skopje is included in this project as external expertise. Welcoming speech at the session was addressed by Stevan Orozovic, Executive Director of NFF. He stressed: The project aims to encourage and help families living in rural areas with members of their families who are people with disabilities, to develop their knowledge and skills with their fundamental rights, their involvement in decision-making processes, strengthening support measures at the local level, and improving policies at the national level. The project mapped 30 families in whose family yards we began to build gardens or greenhouses to produce agricultural products.

 The professors presented the results and analysis of the session: Natasha Stanojkovski – Trajkovska, Sofija Georgievska, Olivera Rasic – Canevska, Aleksandra Karovska Ristovska, Risto Petrov from the Faculty of Philosophy, and Dimitar Kovacevski from the University American College, Skopje. The full session will be shared these days on the NFF Facebook page.

The National Federation of Farmers once again congratulates the great jubilee of the oldest faculty in the country – Faculty of Philosophy, and wishes them long-term success and development.