Започнаа работилниците со институциите и невладините организации на кои е презентиран пристапот базиран за човековите права за лицата со попреченост и наодите од анализата за лицата со попреченост од руралните средини, изработена од професорките на Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје. Првата работилница е во општина Лозово и е во организација на општина Лозово и Националната федерација на фармери. Имено активностите се дел од проектот “From Disability to FoodAbility” со поддршка на Шведската организација за развој We Effect и Radiohjаlpen. Како надворешна експертиза на полето на лица со попреченост во овој проект е вклучен Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје. 

Проектот има за цел да ги поттикне семејствата да ги развијат своите знаења и вештини  во однос на своите основни права со цел пред носителите на националните политики да бидат во можност да лобираат за:

  1. нивно вклучување во процесите на донесување одлуки ;
  2. зајакнување на мерките за поддршка на локално ниво; и
  3. подобрување на политиките на национално ниво.

 Целната група на проектот ја сочинуваат најмалку 60 лица со попреченост како и нивните семејства, односно  најмалку 250 лица. Покрај тоа, 150 луѓе кои живеат во рурални области ќе бидат обучени за застапување, односно разбирање на правата и потребите на лицата со попреченост. Дополнително, преку комуникациските канали на НФФ ќе бидат информираниповеќе од  10.000 лица.