Ви ја споделуваме брошурата подготвена од Националната конвенција на ЕУ за нашата држава во која се дадени препораките за Поглавјето 11 за земјоделство и рурален развој. НФФ беше активно вклучена во дефинирањето на препораките
Линк – http://nkeu.mk/wp-content/…/2019/09/Brosura-B5-mak-final.pdf