Совети за Сточарството и Полесно Одгледуванје на Стока и Добиток,

Справување со топлинскиот стрес

2022-03-23T13:04:30+01:00

Справување со топлинскиот стрес Пишува: Соња Николова Високите температурите во лето како и компликуваната метаболичка динамика кај преживачите, придонесуваат за голем топлински стрес кај кравите. Освен што имаат негативни последици во производството и репродукцијата, се појавуваат и здравствени проблеми често со долготрајни последици заради намалување на имунитетот. Карактеристики и симптоми на топлинскиот стрес се: - [...]

Справување со топлинскиот стрес2022-03-23T13:04:30+01:00

Градење на фарма за овци

2022-03-23T13:04:39+01:00

Градење на фарма за овци Пишува: дипл.агр. Јелица Бешлиќ Кај овците објектите имаат за цел да остварат што подобра заштита од врнежи и ветрови, а потоа од екстремните температури. Од тие причини објектите за овци не мора да имат термичка изолација, особено ако во објектите се користи простирка. Кај држењето на овци во објектите значајно [...]

Градење на фарма за овци2022-03-23T13:04:39+01:00

Штали за слободно држење на молзни крави

2022-03-23T13:04:45+01:00

Пишуваат: дипл. инж. агр. Зоран Налетоски, м-р Наташа Матева Експонирањето на генетскиот потенцијал на молзните крави е можно само во услови на добра нега, исхрана и, пред сè, со обезбедување на оптимални услови во објектите каде што престојуваат. При планирањето на изградбата на овој тип штали треба да се води сметка за големината на стадото, [...]

Штали за слободно држење на молзни крави2022-03-23T13:04:45+01:00
Go to Top