Мисија и Визија

Визија

Здружението, како, идеална, јасна, сакана и предвидлива слика за иднината ја има следната визија,

Сумирани во краткиот слоган: “ПРОФИТАБИЛНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО – СТАБИЛНО СЕЛО”.

Мисија

Здружението преку здружување, организација, соодветна едукација на земјоделците и други фактори кои влијаат врз развојот на македонското земјоделство, ја дефинира својата мисија која гласи:

“ОРГАНИЗИРАН ФАРМЕР ЛИДЕР ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ И РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”.